Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki,
nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia:
dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych,
treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie nie jest uprawnione, np. uchwały Rady i Zarządu Powiatu przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia,
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Ogrodowicz, ogrodowicza@pow.dzierzoniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 831 66 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zlokalizowane jest w dwóch budynkach – w Rynku pod numerem 27 i przy ul. Świdnickiej 38.
2. W budynku Rynek 27 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do oszklonej windy zewnętrznej prowadzi wejście od ul. Krasickiego. Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.
3. W budynku przy ul. Świdnickiej 38 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Są tam również zamontowane elektrycznie przesuwane drzwi w celu ułatwienia dostępu do budynku. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w Biurze Obsługi Klienta na parterze w pokoju nr 1 (przy wejściu do budynku). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
5. W pobliżu obu lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.