Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Bezpieczeństwo

Razem Bezpieczniej

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym założeniem programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program jest zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. W dokumencie tym wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”.

Głównymi celami programu są:

 • wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,
 • zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną,
 • poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu należy zaliczyć:

 • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
 • Przemoc w rodzinie,
 • Bezpieczeństwo w szkole,
 • Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
 • Ochrona dziedzictwa narodowego.

W powiecie wiodącą rolę w realizacji programu powinien mieć Starosta jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku. Zakładamy, że w gminach zadania „Razem bezpieczniej” będzie inicjował i realizował wójt (burmistrz, prezydent miasta). Może go wspierać komisja rady gminy (miasta) oraz osoby i instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa.

Zadania programu mogą realizować grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz specjalistów zaproszonych do współpracy. Prace grup roboczych, w zależności od szczebla realizacji zadań, powinny być zsynchronizowane z pracami wymienionych zespołów i komisji.

Założeniem programu jest, aby powiaty i gminy włączały się w realizację programu na zasadzie dobrowolności.

Kwestia najważniejsza to – finansowanie programu „Razem bezpieczniej”. Szereg przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wpisuje się w zadania poszczególnych jednostek i może być realizowanych w ramach bieżącej działalności.

Konieczna jest aktywizacja społeczności lokalnych i stworzenie mechanizmu finansowego zachęcającego do realizacji przedsięwzięć proponowanych w ramach programu. W tym celu zabezpieczono w budżecie państwa na 2007 r. rezerwę celową na realizację programu „Razem bezpieczniej” w wysokości 3 mln zł. Kwota ta planowana jest także w kolejnych latach.

Środki z rezerwy celowej będą przekazywane do budżetów wojewodów z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań mieszczących się w ramach programu dla organizacji pożytku publicznego (głównie zadań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym na poziomie lokalnym). Natomiast w celu przekazania lub wspólnego wykonywania zadań określonych w Programie wojewodowie będą mogli zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego stosowne porozumienia administracyjne. Wojewodowie w ramach składanych sprawozdań z realizacji zadań przedstawią Ministrowi SWiA wykorzystanie środków finansowych z rezerwy celowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie programu “Razem Bezpieczniej”.