herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Blokada rachunku bankowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zachęcamy do lektury artykułu Fundacji Togatus Pro Bono objaśniającej mechanizm zablokowania rachunku bankowego na wskutek wszczęcia postępowania karnego.

Grafika przedstawiające monety poukładane w słupki,, w rogu logo Powiatu Dzierżoniowskiego

Blokada rachunku polega na zamrożeniu całości lub części środków zgromadzonych na danym rachunku. Blokady rachunków bankowych są często stosowanym środkiem jeszcze na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania karnego. Po dokonaniu blokady właściciel rachunku bankowego nie może swobodnie korzystać z zablokowanych środków i nimi dysponować – wypłacać ich ani przelać ich na inny rachunek. Powyższe może doprowadzić do trudności z spłacaniem zobowiązań podatkowych, zobowiązań umownych, czy innych wierzytelności, generując dodatkowe i nowe problemy dla właściciela rachunku bankowego.

Podstawą prawną blokady rachunku bankowego może być:

art. 106 Prawa bankowego
art. 86 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
art. 39 Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Zgodnie z art. 106a ust. 1 Prawa bankowego: „W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego – bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego”.

 

 

Z artykułem Fundacji Togatus Pro Bono, można zapoznać się na stronie internetowej lub na Facebooku Fundacji.