herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu. Obecnie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Nowelizacją z dnia 14 marca 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 598), która weszła w życie 27.05.2014 r., w związku z zarządzeniem nr 22/2016 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy zmianie uległa nazwa z Powiatowej Rady Zatrudnienia na Powiatową Radę Rynku Pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród terenowych struktur:

– organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
– społeczno-zawodowych organizacji rolników w tym związkach zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
– organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
– trzech przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Do zakresu działań Powiatowej Rady Rynku Pracy należy:

– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
– ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
– opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
– opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania,
– składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
– opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
– współpraca z radami dialogu społecznego, w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Powiatowe Rady Rynku pracy opiniują:

1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

– liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
– zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
– koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w atr. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

– kryteria doboru bezrobotnych,
– zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Bliższe informacje nt. Powiatowej Rady Rynku Pracy, w tym dotyczące m.in. składu Rady, porządku obrad i protokołów z posiedzeń.