herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Deklaracja dostępności

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Powiatu Dzierżoniowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2002 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2002 rok

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR.
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
Część opublikowanych zdjęć nie posiada napisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie:
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
Podwyższony kontrast.
Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
Mapa strony.

Deklarację sporządzono dnia 04-09-2020.

Wyłączenia:

Dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatdzierzoniowski.pl spełnia wymagania w 97.18 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Ogrodowicz, ogrodowicza@pow.dzierzoniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 831 66 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe
Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://https://pow.dzierzoniow.pl/?style=contrast, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna
1. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zlokalizowane jest w dwóch budynkach – w Rynku pod numerem 27 i przy ul. Świdnickiej 38.
2. W budynku Rynek 27 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do oszklonej windy zewnętrznej prowadzi wejście od ul. Krasickiego. Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.
3. W budynku przy ul. Świdnickiej 38 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Są tam również zamontowane elektrycznie przesuwane drzwi w celu ułatwienia dostępu do budynku. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w Biurze Obsługi Klienta na parterze w pokoju nr 1 (przy wejściu do budynku). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
5. W pobliżu obu lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Bliższe informacje o dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność tłumacza migowego:
Bliższe informacje w materiale wideo – Obsługa w języku migowym.