herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Klauzula informacyjna dot. Facebooka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Powiat Dzierżoniowski, Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl);

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Powiatu Dzierżoniowskiego, dostępnego pod adresem https://pl-pl.facebook.com/powiatdzierzoniowski/, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości;

4) współadministratorzy, o których mowa w pkt 1, mogą udostępnić Pani/Pana dane osobowe:
a) podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne lub informatyczne;
b) innym uprawnionym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe będą również wieczyście przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;

6) posiada Pani/Pan:
a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.