herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Chcę załatwić sprawę

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdów

Prawa jazdy

Transport drogowy i organizacja ruchu, imprezy na drogach

Stacje kontroli pojazdów, diagności

Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy

Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest do odbioru

Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest do odbioru

 

Wydział Edukacji

Kierowanie do kształcenia specjalnego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Kierowanie do kształcenia specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Kształcenie specjalne w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Zgłoszenie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Sprowadzanie zwłok lub urny z prochami z zagranicy

Zgon w domu lub miejscu publicznym

Przyjmowanie rzeczy znalezionych

Sprawy wojskowe (kwalifikacja wojskowa)

Dotacje

 

Wydział Organizacyjny

Obsługa klientów przez Internet e-urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgłaszanie skarg i wniosków

Przyjmowanie petycji

Udostępnianie, wypożyczanie lub wykonywanie kserokopii akt przechowywanych w Archiwum zakładowym

Udostępnianie aktów prawnych

Obsługa w języku migowym

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Porady prawne w sprawach konsumenckich

Poradniki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

Karty wędkarskie

Emisja hałasu do środowiska

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wycinka drzew poza lasami

Wycinka drzew w lasach

Wydawanie decyzji o rekultywacji gruntów

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych

Zwrot działek rentowych

Zwrot działek siedliskowych

Udostępnianie na wniosek informacji o środowisku

Zaświadczenia (między innymi dla notariusza), czy działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

Zgłaszenie instalacji

Zgłaszanie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin

Udostępnianie informacji geologicznej

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wydawanie pozwoleń na budowę

Przyjmowanie wniosków o zmianę pozwolenia na budowę

Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę

Przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych

Przenoszenie pozwoleń na budowę

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Wydawanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego

Zgłoszenie budowy/przebudowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a, i ust. 2 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane

Uzupełnienie wniosku na podstawie wezwania/postanowienia o usunięciu braków/nieprawidłowości

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – informacje

Druk uzupełnienia wniosku na podstawie wezwania do usunięcia braków lub postanowienia o usunięciu nieprawidłowości

Druk wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych

Druk wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych

Druk wycofania wniosku lub zgłoszenia

Druk wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów z artykułu 45a ust. 1 ustawy z dnai 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wniosek o uchylenie lub wygaszenie decyzji

Wydanie dziennika budowy; montażu; rozbiórki – informacje

Wydawanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Zgłoszenie budowy lub przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego, któe nie wymagają pozwolenia na budowę art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa które nie wymagają pozwolenia na budowę art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowalne

Zgłoszenie budowy wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m², które nie wymagają pozwolenia na budowę art. 29 ust. 1 pkt 3 – Prawo budowlane

Zgłoszenie budowy, która nie wymaga pozwolenia na budowę

Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d. ustawy – Prawo budowalne

Zgłoszenie robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego, która nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Zgłaszanie prac geodezyjnych oraz udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych prac

Weryfikacja wyników prac geodezyjnych i kartograficznych

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/Wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – na wniosek

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Udostępnianie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz umów dzierżawy zawartych przez rolników

Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za przejęcie nieruchomości pod drogi

Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych

Ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie na własność nieruchomości Skarbu Państwa

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych

Darowizna nieruchomości na cele publiczne, zamiana nieruchomości

Najem/dzierżawa lokalu użytkowego/nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej

Udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – na wniosek

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (osoby fizyczne)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Wnoszenie opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat (dot. przedsiębiorcy, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej) w przypadku kiedy przepisy pomocy publicznej nie mają zastosowania (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)