herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dobry rok dla powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

22 listopada mija pierwszy rok pracy zarządu powiatu dzierżoniowskiego w nowej kadencji. Miniony rok był dobrym czasem dla rozwoju powiatu dzierżoniowskiego. Postawiono przede wszystkim na inwestycje, edukację, sport, kulturę i szeroką promocję naszego regionu.


Infrastruktura
Minione dwanaście miesięcy przyniosło pozytywne zmiany na drogach powiatowych. Znaczna część prowadzonych prac, była realizowana przy udziale środków zewnętrznych.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć:

budowę szerokiej, bezpiecznej i malowniczo poprowadzonej ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze z Niemczy do Wojsławickiego Ogrodu Botanicznego – wartość zadania około 1,5 mln złotych;

modernizację drogi powiatowej w Jaźwinie. Wykonano tutaj nową, wzmocnioną nawierzchnię od numeru posesji 29a do 44. Wartość zadania około 270.593 zł;

przebudowę drogi na odcinku Dzierżoniów – Kiełczyn – inwestycja zrealizowana ze środków własnych powiatu przy dofinansowaniu gminy Dzierżoniów. Wartość zadania około 1,2 mln zł;

modernizację mostu w Piskorzowie, który jest teraz bezpieczny i zapewnia swobodny przejazd samochodów bez ograniczeń wagowych. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu przy dofinansowaniu Nadleśnictwa Świdnica. Wartość zadania około 268.000 zł;

wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych. W trakcie realizacji znajduje się dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku Myśliszów – Kietlice – Owiesno;

modernizację nawierzchni drogi w Gilowie na długości około 700 metrów. Był to ostatni odcinek drogi powiatowej w tym rejonie, który wymagał naprawy. Udział finansowy w realizacji tego zadania, miała Gmina Niemcza. Wartość zadania około 355.777 zł;

modernizację drogi we Włókach, która odbywa się od kilku tygodni. W ramach tego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku około 1,4 km wraz z nową zatoką autobusową. Oprócz tego inwestycja obejmuje przebudowę istniejących zjazdów, a także pogłębienie i profilowanie rowów przydrożnych oraz wprowadzenie docelowego oznakowania pionowego i poziomego. Wartość zadania około 1,3 mln zł;

– wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej i chodnika w Ostroszowicach przy ul. Bielawska 75.

Wartość zrealizowanych w tym roku remontów i inwestycji drogowych wyniosła około 6 mln złotych. Na część z tych zadań powiat dzierżoniowski pozyskał środki zewnętrzne w łącznej wysokości około 4 mln złotych.

Należy dodać, że w 2019 roku powiat dzierżoniowski złożył wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych. Powiat stara się o środki na remont mostu w Mościsku,
oraz remont drogi Niemcza – Podlesie. Obecnie samorząd oczekuje na rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie.

Ważnym projektem infrastrukturalnym realizowanym przez powiat w pierwszym roku nowej kadencji, było scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno (gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski). Wartość zadania w 2019 roku to 1,05 mln złotych. W oparciu o ten projekt wybudowane zostaną nowe drogi. Do tej pory opracowana została mapa obszaru scalenia i projekt rozmieszczenia nowych granic nieruchomości. Termin zakończenia projektu ma nastąpić w 2021 roku, a jego łączna wartość sięgnie 13 mln złotych.

Jednym z zadań, które powiat mógł realizować w 2019 roku dzięki funduszom zewnętrznym był zakup przez Starostwo Powiatowe komputerów niezbędnych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.
Wartość finansowego wsparcia otrzymanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi 45.000 złotych.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku powiat dzierżoniowski zawarł z gminą Dzierżoniów umowę na realizację projektu, w ramach którego zostanie wybudowana winda w budynku po byłym Gimnazjum Gminnym przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Inwestycję w oparciu o otrzymane środki zewnętrzne (PFRON) prowadzić będzie gmina Dzierżoniów, która z budynku po byłym gimnazjum, planuje stworzyć wielofunkcyjny obiekt. Będą tutaj funkcjonować między innymi oddziały przedszkolne i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wartość inwestycji, której ukończenie planowane jest do 31 grudnia 2019 roku, wynosi około 290 tysięcy złotych. Natomiast kwota dofinansowania to około 97 tysięcy złotych.

Kolejną inicjatywą realizowaną w tym czasie przez powiat było utworzenie mieszkań chronionych, przeznaczonych na tymczasowy pobyt pełnoletnich osób uczących się lub pracujących, opuszczających pieczę zastępczą, nieposiadających własnego mieszkania. Wartość projektu wyniosła ponad 1 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi 85%.

Podsumowując działania na rzecz rozwoju infrastruktury, należy wymienić inwestycje przeprowadzone w 2019 roku przez Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.:
1. Zakup videogastroskopu, videokolonoskopu.
2. Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody i kanalizacji deszczowej.
4. Zakup urządzenia do histeroskopii.
5. Zakup lampy szczelinowej na potrzeby Poradni Okulistycznej.
Obecnie trwają jeszcze prace związane ze zmianą lokalizacji wjazdu i wyjazdu na teren i z terenu szpitala – realizacja do końca 2019 r.

Edukacja
Rok 2019 dla powiatu to nie tylko inwestycje w infrastrukturę drogową, ale także w edukację, kulturę, sport i turystykę.
W dziedzinie edukacji powiat wraz z prowadzonymi przez siebie szkołami, angażował się w realizację kilku ważnych projektów.

Najbardziej kosztownym projektem (około 1,5 mln zł), zrealizowanym przez powiat dzierżoniowski przy wsparciu unijnym (1,2 mln zł), było przedsięwzięcie o nazwie – Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. Dzięki tym funduszom wybrane szkoły prowadzone przez powiat otrzymały nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wartość całego projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi ponad 3 mln złotych.

Kolejnym zadaniem był projekt współfinansowany ze środków unijnych – „Czas na zawodowców”. Powiat otrzymał w 2019 roku na jego realizację około 221 tysięcy złotych (wkład własny 17,7 tys. zł). Wzięły w nim udział 4 szkoły prowadzone przez powiat – Zespoły Szkół nr 1,2 i 3 w Dzierżoniowie oraz Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W ramach projektu odbyły się zajęcia laboratoryjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli,  obozy naukowe oraz staże i praktyki zawodowe dla uczniów u pracodawcy.

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka, to następny projekt zrealizowany przy wsparciu unijnym. Wartość wydatków w 2019 roku to około 354 tys. zł, a wysokość wkładu własnego powiatu to 12 tys. zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli, poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych, studia podyplomowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w specjalistyczne materiały dydaktyczne.

W 2019 roku powiat rozpoczął realizację projektu o nazwie Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie (wartość w 2019 roku: 567 tys. zł, wkład własny: 40,5 tys. zł).
Projekt obejmuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Zespoły Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie oraz w Zespół Szkół w Pieszycach.
Dzięki pozyskanym środkom organizowane są między innymi: dodatkowe zajęcia specjalistyczne w ramach kształcenia zawodowego, a także specjalistyczne kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest również utworzenie klas patronackich, które mają zwiększyć udział pracodawców w procesie kształcenia przyszłych absolwentów, a także staże zarówno uczniów, jak i nauczycieli u pracodawców.

Pozostałe projekty realizowane w 2019 roku przez szkoły prowadzone przez powiat w ramach programów ERASMUS + oraz POWER VET: 754 489,55 zł dofinansowanie 100%:

1. ZSiPKZ w Bielawie – 2 projekty – 260 585,56 zł – praktyki zawodowe uczniów w Anglii, Hiszpanii i w Niemczech.
2. ZS Nr 2 w Dzierżoniowie – 1 projekt – 121 986,99 zł – staże uczniowskie w Republice Czeskiej.
3. ZS Nr 3 w Dzierżoniowie – 1 projekt – 371 917,00 zł – praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii.

Oprócz tego powiat dzierżoniowski realizował projekt „Za życiem” o wartości 406 tys. zł, na który otrzymał 100% dofinansowania. Dzięki temu doposażono w niezbędny sprzęt Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, a przede wszystkim objęto terapią dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju. Środki zostały wykorzystane również na utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

Kultura, Sport, Turystyka i Ochrona Środowiska Naturalnego

W ramach działań związanych z kulturą, sportem i turystyką, oprócz przedsięwzięć, które mają już swoją tradycję takich jak: Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Konkurs Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w Kapuście” czy Rajd Pieczonego Ziemniaka, pojawiło się wiele nowych inicjatyw, które są zaczątkiem tworzenia i prowadzenia w powiecie działań o charakterze ponadgminnym.

Zimowy Bieg Włókniarza

Przedsięwzięcie sportowo- rekreacyjne zrealizowane we współpracy z gminami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Bieg na dystansie 2 km z gwarancją medalu dla każdego uczestnika i gorącym posiłkiem na mecie. Tego typu wydarzenia mają szansę na stałe wpisać się w kalendarz imprez w powiecie i wpłynąć korzystnie na zdrowie mieszkańców i na postrzeganie przez nich aktywności fizycznej.

Wyroluj Raka

Impreza sportowo-rekreacyjna mająca na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktykę raka. W pierwszej edycji udział wzięło około 100 osób. Bieg prowadził z Bielawy do Dzierżoniowa. Organizatorem biegu był Powiat Dzierżoniowski przy współpracy Gminy Bielawa i Miasta Dzierżoniów.

Sowi Bieg

Przedsięwzięcie sportowe, którego współorganizatorami są trzy gminy i powiat. Wspólna organizacja biegu o dystansie 12 km, który w perspektywie strategicznej ma stać się półmaratonem i promować powiat w całej Polsce. Pierwsza edycja biegu zaplanowana została na 7 czerwca 2020 i poprowadzi z Dzierżoniowa przez Pieszyce do Bielawy.

„Tanecznie przez powiat”

Realizacja filmu promocyjnego „Tanecznie przez powiat” jako forma odmiennej niż dotychczas promocji powiatu dzierżoniowskiego. W film zaangażowano młodych, utalentowanych ludzi z powiatu, którzy pokazując swój talent w różnych jego zakątkach stworzyli obraz miejsca otwartego i promującego utalentowanych mieszkańców.

Turystyczna Wielka Piątka

We współpracy z mieszkańcami powiatu wyłoniono pięć strategicznych miejsc na mapie powiatu. Miejsc, które mają największy potencjał w przyciągnięciu turysty z kraju i zagranicy. Miejsc, które staną się wizytówką regionu i dzięki którym promocja miejsc o mniejszym potencjale turystycznym zostanie wzmocniona.

Poniedziałki z ZUMBĄ

Seria treningów przeprowadzonych przez wykwalifikowaną trenerkę. Zajęcia miały na celu promocję zdrowego trybu życia ale także promocję miejsc w powiecie, ponieważ odbywały się w jego różnych zakątkach.

Niezwykłe Smaki Powiatu

Projekt zainaugurowany w roku 2019 podczas Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w ramach Eco Food Festiwalu. Jego realizacja ma na celu stworzenie mapy produktów regionalnych i promocję lokalnych wyrobów. Będzie on także próbą stworzenia produktu lub dania regionalnego, który przyczyni się do promocji Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego

W ramach promocji regionu jak i jego wybitnych mieszkańców ustanowiono tyttuł Ambasadora Powiatu. Będzie on przyznawany raz do roku wybitnej osobie, która swoimi osiągnięciami wpływa na promocje regionu i może stać się jego wizytówką.

Unikalne Piękno Środowiska Naturalnego Gór Sowich

Projekt pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Został realizowany w oparciu o Partnerstwo „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, pełniącego rolę Lidera i Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego będących członkami Stowarzyszenia. Jego głównym celem było zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny subregionu Sowiogórskiego.
W ramach projektu powstały materiały filmowe, wydawnictwa, ulotki, plakaty i informacje prasowe opublikowane w regionalnych i lokalnych mediach na Dolnym Śląsku. We wszystkich materiałach i wydarzeniach głównymi tematami było prezentowanie najcenniejszych, zagrożonych okazów flory i fauny Gór Sowich, aspekt zanieczyszczenia powietrza i odpady komunalne oraz ich wpływ na środowisko naturalne oraz problematyka właściwego korzystania ze środowiska.
Przeprowadzona została również kampania edukacyjna – w tym:
1. cykl 12 konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych (11 gmin),
2. konkurs filmowy dla młodzieży szkół średnich z czterech powiatów,
3. cykl 13 konferencji dla młodzieży studiującej i osób dorosłych.

Głównym celem realizacji Projektu jest zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą ochroną gatunkową, poprzez zapobieganie powstawania szkód, a nie ich późniejszej likwidacji. Koncentruje się on na utrzymaniu istniejących gatunków oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze poprzez działania informacyjne i edukacyjne, dotyczące unikatowych walorów Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz aspektów ochrony środowiska, siedlisk, zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i środowiska. W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do zwiększenia zainteresowania turystów odwiedzeniem Gór Sowich.

Wartość projektu: 1 029 900,- PLN,
Wartość dofinansowania ze środków UE: 875 415,- PLN.

Stop plastikowi

Starosta dzierżoniowski wprowadził całkowity zakaz używania jednorazowych, plastikowych opakowań, naczyń i sztućców na terenie starostwa oraz podczas organizowanych przez powiat wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Powiat Dzierżoniowski, jako pierwszy samorząd tego szczebla w kraju, zainicjował ekologiczną akcję „Stop plastikowi”. W ramach kampanii od 1 czerwca 2019 dzierżoniowskie starostwo nie wykorzystuje jednorazowych opakowań i naczyń wykonanych z plastiku, takich jak między innymi: reklamówki, butelki PET, kubki, sztućce, talerzyki, mieszadełka do napojów i słomki gastronomiczne zarówno w starostwie, jak i podczas wydarzeń przez starostwo organizowanych.