herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ocena stanu zabytków na terenie powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od wielu lat powiat dzierżoniowski  koordynuje zadania związane z ochroną zabytków w ramach realizacji zadań z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej.

W tym roku 10 grudnia przeprowadzono lustrację na obiektach sakralnych wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w gminie Piława Górna i gminie Łagiewniki.

Działania realizowane były w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Pańskiego w Jaźwinie oraz Kościele pw. Św. Marcina w Piławie Górnej.

Kontrola została przeprowadzona przez Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

Celem lustracji było między innymi określenie stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, zahamowanie degradacji obiektów i doprowadzenie ich do odpowiedniej kondycji oraz ocena stanu zabezpieczenia zabytków pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed przestępczością i wandalizmem.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektów.

Zespół poinformował proboszczów parafii o obowiązujących przepisach prawa w zakresie bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej oraz możliwości pozyskania środków finansowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty remontowo-budowlane.

Zadanie koordynowane było przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.