herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

OGŁOSZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie dostęp interesantów do pomieszczeń poszczególnych komórek organizacyjnych zostaje wstrzymany - do odwołania.

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

Zostaje zapewniona możliwość osobistego składania przez interesantów we wszystkie dni robocze:
w godz. 08:00 – 14:00 – przesyłek listowych w zamkniętych kopertach – poprzez udostępnienie skrzyń na korespondencję, które zlokalizowano w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Rynek 27 i ul. Świdnicka 38 – na parterze przy Biurach Obsługi Klienta;
projektów budowlanych wraz z przesyłkami listowymi – w budynku przy ul. Świdnickiej 38, we wszystkie dni robocze, w godzinach: 13:30-14:00.

Zapewnia się pomoc obywatelom w szczególności w ramach wykonywania następujących zadań:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Podstawa prawna: § 13 ust. 2 pkt 6-8 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych biur i wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem pow.dzierzoniow.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pow.dzierzoniow.pl.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH ZAŁATWIENIA SPRAW
W POSZCZEGÓLNYCH BIURACH I WYDZIAŁACH:

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji i Transportu

Przyjmuje się zasadę, że wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu, w szczególności rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów lub platformy ePUAP.
Jednocześnie, mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, informujemy, że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa będzie traktowane jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.
Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
Korespondencję elektroniczną na adres e-mail: kt@pow.dzierzoniow.pl lub poprzez platformę ePUAP.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących załatwianych spraw należy dzwonić na niżej wskazane numery telefonów:
rejestracja pojazdów – 74 832 52 12, 74 832 52 13,
prawa jazdy – 74 832 52 11,
transport, SKP, OSK – 74 832 52 04.

Sprawy z zakresu Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego, prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie drogą telefoniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą e-mail lub przez platformę ePUAP.
Przyjmowanie nowych wniosków drogą wysyłkową za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez platformę ePUAP.
Wydawanie zamówionych dokumentów wyłącznie drogą wysyłkową za pośrednictwem operatora pocztowego za doliczeniem opłaty.
Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu lub BIP.
Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych odbywać się będzie wyłącznie przez portal geodety: geoportal.pow.dzierzoniow.pl – natomiast wszelkie informacje pod nr telefonu 74 832 36 51 oraz na adres: osrodek@pow.dzierzoniow.pl.
Uwierzytelnione materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych mogą być dołączane w formie zeskanowanego dokumentu do konta geodety bądź przesyłane drogą wysyłkową za pośrednictwem operatora pocztowego za doliczeniem opłaty.
Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu:
z zakresu geodezji i kartografii 74 831 61 07, 74 832 36 63 lub drogą e-mailową na adres: pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl oraz geodezja@pow.dzierzoniow.pl,
z zakresu nieruchomości 74 832 36 65, 74 832 52 19 lub drogą e-mailową na adres: nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl lub gospodarka@pow.dzierzoniow.pl.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 62 9527 0007 0026 0837 2000 0005.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty – kontakt pod nr tel. 74 832 52 19, 74 832 36 65 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości) lub 74 832 52 09 (Wydział Budżetowo-Finansowy).

Sprawy z zakresu Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie co do zasady drogą telefoniczną, drogą e-mail lub przez platformę ePUAP.
Przyjmowanie nowych wniosków wyłącznie drogą wysyłkową.
Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu: 74 832 52 16, 74 832 52, 74 832 52 17, 74 832 52 15, 74 832 52 14 lub drogą e-mailową na adres: architektura@pow.dzierzoniow.pl.
Zakup i rejestracja dziennika budowy tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym w zakresie przekazania informacji dot. rejestracji i kwoty do zapłaty – przelewem na konto Starostwa 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003.

Sprawy dotyczące sprowadzenia zwłok z zagranicy

Wnioski wraz z oświadczeniami niezbędnymi dla uzyskania decyzji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich – o sprowadzenie zwłok z zagranicy – mogą być składane do Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich na adres: so@pow.dzierzoniow.pl, w formie korespondencyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez e-mail na adres: powiat@pow.dzierzoniow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 74 832 18 64.

Sprawy z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie co do zasady drogą telefoniczną, drogą e-mail lub przez platformę ePUAP.
Przyjmowanie nowych wniosków drogą wysyłkową tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, e-mailem lub ePUAPem.
Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Kontakt telefoniczny:
tel. nr 74 832 36 68
– sprawy z zakresu geologii;
– wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych;
– decyzje dotyczące zwrotu siedlisk i rentówek;
ochr_srod@pow.dzierzoniow.pl

tel. nr 74 832 36 68
– wycinka drzew w lesie;
– wycinka drzew poza lasami na gruntach gminnych;
– zaświadczenia dla notariuszy;
przyroda@pow.dzierzoniow.pl

tel. nr 74 832 36 69
– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
– decyzje o odpadach;
– rejestracja łodzi i pontonów;
– wydawanie kart wędkarskich;
grunty@pow.dzierzoniow.pl

Sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów

tel. 74 832 36 60
e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl

 

OGŁOSZENIE STAROSTY (obowiązuje od 22 kwietnia 2020 roku)