herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ostatnie dni kwalifikacji wojskowej w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 17 kwietnia do 21 lipca na terenie całej Polski realizowana jest coroczna kwalifikacja wojskowa. To wstępna procedura pozwalająca podjąć młodemu człowiekowi decyzję o ewentualnym wstąpieniu w szeregi Sił Zbrojnych RP. W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja wojskowa potrwa do 29 maja.

grafika z wojskowymi i napisem kwalifikacja wojskowa

 

W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja wojskowa odbędzie się jeszcze 26.05.2023 r. oraz 29.05.2023  r.

Kandydaci wzywani będą odpowiednio na godzinę 14:30 oraz 15:30.

 

Miejsce: ul. Świdnicka 38- II piętro, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

W roku 2023 kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 usta wy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie obejmie około 500 młodych osób. Każda z osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od swojego wójta lub burmistrza pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem i godziną stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie.

W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających przybycie na wyznaczony termin, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta w celu uzgodnienia nowej daty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób o których mowa powyżej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przypomina, że osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
– jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów referatów do spraw obronnych i obywatelskich dostępnych na stronach poszczególnych urzędów miast i gmin lub numerem telefonu Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74-832-36-53.