herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

PFRON przedłużył termin składania wniosków

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie przedłużył termin składania wniosków w ramach programu: "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

WNIOSEK DO POBRANIA

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że decyzją PFRON został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 roku termin składania wniosków dotyczących otrzymania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Został wydłużony również okres na za jaki można dostać świadczenie. Obecnie osoby niepełnosprawne kwalifikujące się do programu mogą wnioskować maksymalnie za okres 5 miesięcy braku opieki ze strony placówki. ( wcześniej było 3 miesiące).

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które były lub są:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( np. projekty finansowane przez PFRON);
– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (np. Rehabilitacja 25 +);
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno–wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Podopieczni w/w placówek, którzy:
– w okresie od dnia 9 marca 2020r. do dnia 16 listopada 2020r. zostali pozbawieni możliwości korzystania ze wparcia w swojej placówce ( placówka była zamknięta) przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych,
– opiekunowie tych osób w danym miesiącu nie pobierali dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W ramach programu osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie w wysokość 500,00 zł za każdy miesiąc braku możliwości wsparcia ze strony placówki.
Wnioski można składać w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 lub poprzez SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA (SYSTEM SOW). Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 74 833 98 95.