herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pogodna Jesień Życia w powiecie dzierżoniowskim i wałbrzyskim II

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Krajowe Centrum szkoleniowe Kamila Piekarska w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Spółdzielnią Socjalną HELP zapraszają do udziału w projekcie: „Pogodna Jesień Życia w powiecie dzierżoniowskim i wałbrzyskim II”.

grafika z logotypami projektu i finansowania

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działanie nr 9.1 Transformacja społeczna Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).Projekt skierowany jest do 75 osób objętych interwencją FST, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie powiatów dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego wchodzących w skład subregionu wałbrzyskiego.

 

Wsparciem opiekuńczym objęte zostanie 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym 35 kobiet i 9 osób potrzebujących wsparcia/osób z niepełnosprawnością) tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – w szczególności osób:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • z chorobami psychicznymi;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
 • korzystających z programu FE PŻ (Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa na lata 2021-2027);
 • zamieszkujących samotnie.

Działania projektu są zgodne z zakresem projektów: Poprawa dostępności do usług społecznych, usług opiekuńczych istotnych z punktu widzenia zwiększania aktywności zawodowej osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej:

 • rozwój usług opiekuńczych (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze) dla osób potrzebujących wsparcia wraz ze wsparciem
 • towarzyszącym zwiększającym szanse na niezależne życie, świadczone w społeczności lokalnej:
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi pozwalające osobom potrzebującym wsparcia/OzN na samodzielne funkcjonowanie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Usług Opiekuńczych: ul. Rynek 55/11a, 58-200 Dzierżoniów, tel. 729-928-081