herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Urząd Pracy – nabór wniosków dla przedsiębiorców

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zachęca przedsiębiorców do zapoznania się z nowymi możliwościami wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie: części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 12.06.2020 r. do 25.06.2020r.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE WW. DOFINANSOWANIA ORAZ Z INSTRUKCJĄ DOTYCZĄCĄ SKŁADANIA WNIOSKU O WW. DOFINANSOWANIE

WNIOSEK ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

Wniosek można składać:

– w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (preferowany sposób składania wniosku);
– w wersji papierowej poprzez wysłanie na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub do skrzynki podawczej umieszczonej za wejściem do Urzędu od strony ul. I. Krasickiego w godz. 8 – 14.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Kompletne wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem naboru nie będą podlegały uwzględnieniu.

Planowane są kolejne nabory wniosków o udzielenie ww. form wsparcia, które ogłaszane będą w następnych miesiącach.

Jednocześnie informujemy, iż dofinansowanie przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek (bez względu na datę złożenia wniosku).

Informujemy również, że wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Ww. forma dofinansowania stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.).

Wraz z wnioskami należy złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz stanowi załącznik do wniosków).

Jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji.

W takich sytuacjach z wnioskiem należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ww. forma pomocy współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie projektów:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (V)” oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie:
– części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
– części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór  będzie prowadzony w dniach od 12.06.2020 r. do 25.06.2020r.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE WW. DOFINANSOWANIA ORAZ Z INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI SKŁADANIA WNIOSKÓW O WW. DOFINANSOWANIA DOSTĘPNYMI POD LINKAMI:
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

WNIOSEK ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKAMI:

dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski można składać:
– w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (preferowany sposób składania wniosków);
– w wersji papierowej poprzez wysłanie na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy
w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub do skrzynki podawczej umieszczonej za wejściem do Urzędu od strony ul. I. Krasickiego w godz. 8 – 14.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Kompletne wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem naboru nie będą podlegały uwzględnieniu.

Planowane są kolejne nabory wniosków o udzielenie ww. form wsparcia, które ogłaszane będą w następnych miesiącach.
Jednocześnie informujemy, iż dofinansowanie przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek (bez względu na datę złożenia wniosku).

Informujemy również, że wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych
(np. w przypadku prac interwencyjnych). Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS , nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Ww. formy dofinansowania stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.).
Wraz z wnioskami należy złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz stanowi załącznik do wniosków).
Jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub
w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji.

W takich sytuacjach z wnioskiem należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ww. formy pomocy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie projektów:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (V)” oraz
„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)”.