herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

PRRP omówiła działalność PUP w 2017 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podsumowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w minionym roku oraz omówienie współpracy PUP ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi powiatu dzierżoniowskiego, to główne tematy pierwszego w tym roku spotkania Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzenia odbyło się 9 marca w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie.

Działalność PUP w 2017 r.

Sprawozdanie z pracy PUP w minionym roku przedstawiła dyrektor Agnieszka Walawska. Z obszernych danych wynika szeroki zakres pracy PUP obejmujący swoim wsparciem zarówno osoby bezrobotne i poszukujące pracy (w szczególności osoby niepełnosprawne), jak i przedsiębiorców oraz pracodawców, w tym samorządy. W minionym roku PUP zawarł blisko 1000 umów i porozumień. Budżet łączny, jakim dysponował na realizację wszystkich zadań, to około 26 mln zł. Z tego przykładowo ponad 2 mln zł wydano na staże (ponad 300 umów), ponad milion złotych na prace interwencyjne (ponad 200 umów), blisko 1,2 mln zł na roboty publiczne (148 uczestników) i ponad 30 tys. zł na prace społecznie użyteczne dla 50 uczestników.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. PUP w minionym roku na ten cel wydał blisko 2 mln zł, a skorzystało z tego wsparcia 99 osób. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszyły się refundacje kosztów utworzenia stanowisk pracy, których powstało 79, a PUP na ten cel wydał ponad 1,5 mln zł.

Ze szkoleń tylko w 2016 r. skorzystało 171 osób (w sumie wydatkowano na ten cel ponad 687 tys. zł), ze studiów podyplomowych 28 osób, z czego 11 rozpoczęło je w 2016 r., a 17 osób kontynuowało (kosztowały one w sumie 76.267 zł).

Bony dedykowane osobom do 30. roku życia to kolejna propozycja, z której korzystali bezrobotni. PUP w minionym roku realizował dziewięć bonów zatrudnieniowych, 17 – stażowych i 18 – na zasiedlenie. Ta młoda grupa bezrobotnych (do 30. roku życia) bardzo chętnie była też zatrudniana przez pracodawców w ramach refundacji z artykułu 150f Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. To nowa, atrakcyjna forma finansowania, dlatego PUP zawarł aż 156 takich umów.

Niesłabnącą popularnością w minionym roku cieszył się Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli możliwość kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników. Firmy skorzystały z dofinansowania kosztów kursów, studiów podyplomowych i egzaminów, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zatrudnionych ludzi, a w konsekwencji zapobieganie utracie pracy. Zawarto 40 umów, w ramach których skorzystało 308 uczestników (pracodawców i pracowników). PUP wydatkował w ramach KFS w minionym roku ponad 600 tys. zł.

Od kilku miesięcy stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim utrzymuje się na poziomie 10%. Na koniec 2016 roku liczba bezrobotnych w powiecie dzierżoniowskim wynosiła 2.877 osób. Jeszcze nie tak dawno, bo w 2012 r. bezrobotnych było pond 7.200 osób.

Poza zadaniami związanymi z aktywizacją PUP realizował także formalno-prawną obsługę, czyli: rejestrację, ustalanie prawa do świadczeń, ubezpieczenie zdrowotne, wyłączenia z ewidencji, wydawanie zaświadczeń, wydawanie PIT, egzekucję nienależnie pobranych świadczeń, udzielanie ulg w spłacie należności itd.

Współpraca PUP ze szkołami

Jednym z głównych tematów posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy było także omówienie współpracy PUP ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi. Temat przedstawiła wicedyrektor Monika Zawilak.

W grudniu 2016 roku PUP wysłał do wszystkich gimnazjów naszego powiatu zaproszenia do współpracy przy realizacji spotkań doradców klienta z młodzieżą i ich rodzicami. Ich celem jest przygotowanie młodzieży do podjęcia świadomej decyzji o wyborze swojej drogi zawodowej oraz informacja o lokalnym rynku pracy, zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz oczekiwaniach pracodawców względem potencjalnych pracowników. Chęć zorganizowania takich spotkań zadeklarowało sześć gimnazjów: Gimnazjum w Piławie Górnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i działające w jego strukturze Gimnazjum, Gimnazjum nr 1 w Bielawie, Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie. Od początku roku odbyły się w nich zaplanowane spotkania z doradcami zawodowymi PUP. W niektórych uczestniczyli też pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W sumie wzięło w nich udział 351 osób.

Przedstawiciele PUP uczestniczyli w tym roku także w spotkaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z pracownikami poradni, doradcami zawodowymi i z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych (3 lutego), natomiast 2 marca dyrektorki PUP wzięły udział w II Debacie Zawodoznawczej zorganizowanej w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

O współpracy szkół ponadgimnazjalnych z PUP na przykładzie swojej szkoły mówiła Dorota Pieszczuch, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie (Ekonomik). PUP m.in. prowadzi w tej szkole spotkania z młodzieżą kończącą edukację ponadgimnazjalną i wchodzącą na rynek pracy. Doradcy zawodowi prezentują młodzieży formy aktywizacji zawodowej oraz usługi poradnictwa zawodowego. Kilka razy w roku dyrektor PUP wraz z pracownikami uczestniczy też w Forach Zawodoznawczych w szkole (m.in. dla zawodów technika architektury krajobrazu, technika ekonomisty, technika spedycji). Udział w nim przedstawicielek PUP ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów omawianego kierunku w odniesieniu do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na ten zawód, a także informacji o zakresie form wsparcia realizowanych przez PUP dla osób młodych do 30. roku życia.

Nowy kierunek w ZS w Pieszycach

Podczas posiedzenia PRRP wydała pozytywną opinię w sprawie nowego kierunku kształcenia zawodowego – opiekun medyczny – który od września wprowadzi Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach. Ponadto zaopiniowała dwa wnioski złożone w PUP o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. Podczas posiedzenia omówiono także zmiany planu podziału środków Funduszu Pracy na 2017 rok.

Członkowie PRRP dyskutowali też o reformie oświaty i obawach związanych z faktem, iż część nauczycieli straci pracę. Dorota Konieczna-Enozel zaproponowała, aby PRRP wystąpiła do ministra edukacji oraz dysponenta środków FP – ministra rodziny pracy i polityki społecznej z wnioskiem, aby urzędy pracy otrzymały możliwość realizowania programów wsparcia dla tej grupy zawodowej – np. w formie kursów służących ich przekwalifikowaniu.