herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zostań właścicielem pałacu w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego oferuje do sprzedaży szesnastowieczny pałac wraz z otaczającym go terenem o łącznej powierzchni ponad półtora hektara oraz pozostałymi zabudowaniami. Obiekt znajduje się w samym centrum Bielawy i jest pięknie położony w sąsiedztwie parku miejskiego.

Od zakończenia II Wojny Światowej w pałacu mieściły się placówki edukacyjne. Nowy właściciel może jednak nadać obiektowi zupełnie nową funkcję, ponieważ Pałac jest doskonałym obiektem na przykład na działalność hotelową i turystyczną.

Atrakcyjność miejsca zwiększa rozwijający się gospodarczo i turystycznie region południa Dolnego Śląska oraz bliskość Wrocławia, drogi krajowej nr 8 i autostrady A4, a także granicy z Czechami.

Cena wywoławcza wynosi 1.300.000 zł netto. Kupującemu przysługuje upust w wysokości 50% wylicytowanej ceny sprzedaży, z zachowaniem proporcji wartości części zabytkowej nieruchomości, więc ostateczna wartość zakupu może oscylować w okolicy 751.890 zł.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU
Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl https://pow.dzierzoniow.pl

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wolności 92-92A,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 618/2 obręb Południe w Bielawie

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona w centralnej części Miasta Bielawa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 618/2 o pow. 1.5020 ha, obręb Południe w Gminie Bielawa, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00031215/8. Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielawie, w tym:
– budynkiem szkolnym (Dwór obronny) o pow. użytkowej 4.123 m2, wpisany do rejestru zabytków architektury pod nr A/3708/716,
– budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 582 m2,
– budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 109,80 m2,
– budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 10,30 m2.
Kształt nieruchomości regularny, teren ogrodzony płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty trawą, krzakami, w wydzielonej ogrodzonej części działki zlokalizowany jest sad owocowy. W bezpośrednim sąsiedztwie działki dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Wojska Polskiego. Istniejące ogrodzenie nieruchomości od strony południowej (łącznik ul. 1 Maja) nie pokrywa się z granicą działki nr 618/2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wolności i Żeromskiego oraz części Bielawy w rejonie ulic Wojska Polskiego i 1-go Maja zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008r., obszar na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem: 1U – tereny usług.

Wartość nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.300.000 zł (netto), podatek vat zwolniony art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy – o podatku od towarów i usług. Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości przysługuje 50 % upust z zachowaniem proporcji wartości części zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków. Wadium w wysokości 100.000 zł – płatne do 29 października 2020 r.

Warunki przetargu
1. III Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Rynek 27, II piętro budynku sala 201 w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 10.00.
2. I przetarg w dniu 31.03.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 2.203.000 zł.
3. II przetarg w dniu 28.07.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 1.700.000 zł.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przed otwarciem przetargu :
– osoby fizyczne – ważny dowód tożsamości,
– osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru (wypis z rejestru – aktualność wypisu z rejestru wynosi 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający stan prawny podmiotu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowody tożsamości osób reprezentujących ten podmiot.
– cudzoziemcy – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku – o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie (decyzję) MSW na nabycie nieruchomości.
7. W terminie wyznaczonym w ogłoszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.
8. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się ze stanem prawnym, stanem technicznym oraz warunkami zagospodarowania licytowanej nieruchomości.
9. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub oświadczenie, że są stanu wolnego. Jeżeli jednak uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – art. 37 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
10. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań wobec osób trzecich.
11. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie oraz miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
12. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
13. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
14. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo do odwołania przetargu.
15. Więcej informacji na temat tego przetargu udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, p.12, tel. 74 832-36-65, lub na stronie urzędu pow.dzierzoniow.pl.