herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

30 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas której miała miejsce debata nad Raportem o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok. Ważnym punktem obrad była również ocena realizacji budżetu powiatu za poprzednie dwanaście miesięcy.

W pierwszej kolejności samorządowcy omówili dokument, który zgodnie z wymogami ustawowymi, przygotował Zarząd Powiatu i przekazał do analizy radnym. Mowa oczywiście o Raporcie o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady. Dokument został przygotowany samodzielnie przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, bez korzystania z usług firm zewnętrznych.

Po wysłuchaniu pytań i uwzględnieniu uwag radnych do Raportu, Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

Następnie dokonano oceny realizacji budżetu powiatu dzierżoniowskiego za 2019 rok. Rada wysłuchała sprawozdania finansowego starosty oraz zapoznała się z pozytywnymi opiniami na temat wykonania planu finansowego powiatu, wydanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową i poszczególne komisje Rady, w tym Komisję Rewizyjną.

Jest to kolejny rok, w którym przemyślana i odpowiedzialna strategia gospodarowania finansami, przynosi pozytywne efekty. Realizacja dochodów w 2019 roku wyniosła 98.664.352,70 zł. Dochody te były większe od osiągniętych w 2018 roku o około 3,5 mln złotych.

Realizacja wydatków w minionym roku wyniosła 93.545.336,63 zł. Oznacza to, że rok 2019 zamknął się nadwyżką finansową w kwocie 5.119.016,07 zł.

Mimo oszczędnej polityki zarządzania budżetem, zrealizowano wiele inwestycji, które wpłynęły na poprawę standardu życia mieszkańców. Wykonano je z własnych środków, ale także przy udziale
funduszy zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku sięgnęły 8.428.235,44 zł. Zostały one przeznaczone głównie na modernizację dróg i chodników, ale również na zadania w oświacie i tworzenie mieszkań chronionych.

Efektem dobrze prowadzonej polityki finansowej w 2019 roku, było udzielenie w drodze uchwały Rady, absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na zakończenie starosta Grzegorz Kosowski złożył podziękowania radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych, za zaangażowanie i pracę w 2019 roku.