herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

COVID-19 – Pytania i odpowiedzi, część 2

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zachęcamy do przeczytania drugiej części pytań i odpowiedzi związanych z COVID-19. Tym razem Powiat Dzierżoniowski odpowiada na pytania związane między innymi z kwarantanną.

Zasady i różnice w odbywaniu kwarantanny u osób, które mogą przebywać podczas kwarantanny w domu z bliskimi, a tymi, które zgłaszają podczas przekraczania granicy, że takiej możliwości nie mają (zgodnie z zaleceniami i schematem postępowania wojewody)

Odpowiedź:
a) Kwarantanna po przyjeździe z zagranicy -osoba przekraczająca granicę państwową po 14 marca 2020 r., w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana m. in. odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.
Osób z najbliższego otoczenia domowego Polaka, który wrócił do kraju nie obejmuje się obligatoryjne kwarantanną. W przypadku, gdy u osoby w kwarantannie (która powróciła do kraju) wystąpią objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem SARS-CoV2 (podejrzenie zakażenia) i oczekuje ona na wynik badania – pozostali domownicy, jako osoby z kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną, będą objęci kwarantanną.
Jeśli osoba, która wróciła do kraju otrzyma wynik ujemny – może zostać zwolniona z odbywania kwarantanny. Jeśli natomiast uzyska wynik dodatni – podlega hospitalizacji lub izolacji domowej.
b) Kwarantanna po możliwym kontakcie z osobą zakażoną.

Jaki jest przekrój społeczny grupy osób przebywających obecnie na kwarantannie w powiecie dzierżoniowskim z mocy rozporządzenia po przekroczeniu granicy?

Odpowiedź:
90 % osób podlegających kwarantannie to osoby, które powróciły z zagranicy i są to głównie rodziny.
10 % stanowią osoby, które podlegają kwarantannie z uwagi na możliwy kontakt z osobą zakażoną.
Warto podkreślić, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych. W przypadku osób chorych zastosowanie ma hospitalizacja lub izolacja domowa.
Jeżeli osoba przekraczająca granicę nie ma możliwości odbycia kwarantanny w miejscu pobytu/zamieszkania, może ją odbyć w innym dowolnym miejscu we własnym zakresie, które podaje w czasie przekraczania granicy pogranicznikom. W przypadku braku takiej możliwości zgłasza ten fakt na granicy i w tym przypadku zostaje wyznaczone miejsca do odbycia kwarantanny przez organy państwa.
Obecnie na terenie powiatu dzierżoniowskiego kwarantanna przeprowadzona jest w miejscu zamieszkania/ pobytu.
Kwarantanna zbiorowa jest przygotowana i stanowi zabezpieczenie logistyczne służb Wojewody Dolnośląskiego.

Jak kwestie kwarantanny wyglądają w powiecie dzierżoniowskim, z jakimi problemami zgłaszają się telefonicznie mieszkańcy? Co niepokoi? Jakie problemy muszą pokonać? 

Odpowiedź:
Ogromną ilość czasu, o każdej porze dnia i nocy, zajmują rozmowy telefoniczne od zaniepokojonych mieszkańców naszego powiatu (i nie tylko). Czasem są to porady, informacje, zapoznanie z trybem postępowania, jak zgłosić pracodawcy, że osoba powracająca znajduje się w kwarantannie. Pytania dotyczą również udzielenia pomocy w konkretnej sytuacji życiowej. Telefony są zarówno od kwarantannowanych, ale także wiele osób pyta o możliwość wykonania testów.
Problemem dla mieszkańców jest również wyznaczanie miejsca do odbycia kwarantanny poza terenem powiatu dzierżoniowskiego, w przypadku braku możliwości odbycia kwarantanny w miejscu zamieszkania lub pobytu. Na ten stan rzeczy władze powiatu nie mają jednak wpływu.