herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Czerwcowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnej sesji Rady Powiatu. Obrady odbędą się 25 czerwca o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej 38.

Głównymi tematami będą: Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok:
a) debata nad raportem,
b) opinie komisji Rady Powiatu o raporcie,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 51).
5. Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Grzegorza Kosowskiego oraz Skarbnika Powiatu- Iwony Swendrak- Zając,
b) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok,
c) wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego- wystąpienie Przewodniczącego Komisji- Tomasza Mitraszewskiego,
d) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok,
e) wysłuchanie opinii Komisji Rady Powiatu,
f) przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,
g) dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok (projekt nr 52).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (projekt nr 53).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (projekt nr 54).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 55).
10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielawie do przepisów ustawy Prawo oświatowe (projekt nr 56).
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Dzierżoniowie do przepisów ustawy Prawo oświatowe (projekt nr 57).
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Dzierżoniowie do przepisów ustawy Prawo oświatowe (projekt nr  58).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis” (projekt nr 59).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (projekt nr 60).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkanki Dzierżoniowa z dnia 09 maja 2019r. (projekt nr 61).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości wniosku dot. wszczęcia interwencji w sprawie zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich w ul. Strumykową w Dzierżoniowie (w przyszłości terenów inwestycyjnych) w związku z wykonywaną inwestycją kolejową (projekt nr 62).
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na przewlekłe postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie (projekt nr 63).
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańców Sołectwa Myśliszów o budowę chodnika w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego (projekt nr 64).
19. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na II półrocze 2019r.
20. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu za okres od ostatniej sesji.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski, oświadczenia i informacje.
23. Zamknięcie sesji.