herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Darowizna dla gminy Pieszyce

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl https://pow.dzierzoniow.pl
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny dotyczący nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 13/1, nr 45/1, nr 46/1, nr 44/2, nr 43/2 obręb 0005 Środkowe w Pieszycach

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, w skład której wchodzą: działka oznaczona geodezyjnie nr 13/1 o pow. 0.7797 ha dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1D/00033157/7, działka nr 45/1 o pow. 0.5277 ha oraz nr 46/1 o pow. 0.1403 ha, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1D/00030920/6, działka nr 44/2 o pow. 0.0186 ha, nr 43/2 o pow. 0.0492 ha dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1D/00055064/8 położone obręb Środkowe w Pieszycach, stanowią własność Powiatu Dzierżoniowskiego i są zabudowane obiektami i innymi budowlami Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Na podstawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/90/2015 z dnia 28 października 2015r. działka nr 13/1 obręb Środkowe znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 5-US – teren sportu i rekreacji oraz w niewielkim stopniu w obszarach oznaczonych symbolami 8-KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 10 KDP – teren ciągu pieszo jezdnego, natomiast działka nr 43/2 obręb Środkowe znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3-U – teren zabudowy usługowej.

Na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla rejonu Pieszyce Środkowe – Dorotka – Piskorzów Górny zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/249/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. – działka nr 45/1 i działka nr 46/1 obręb Środkowe, znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem UO – usługi oświatowe, natomiast działka nr 44/2 obręb Środkowe, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem WS.10 – wody powierzchniowe śródlądowe.

Cena nieruchomości
Wartość księgowa nieruchomości gruntowych ogółem wynosi 168 783,00 zł w tym, wartość: działki nr 13/1 to 2 339,00 zł, działki nr 45/1 to 108 178,50 zł, działki nr 46/1 to 28 761,50 zł, działki nr 44/2 to 7 369 zł, działki nr 43/2 to 22 135,00 zł (netto) zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Inne informacje
Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 10 czerwca 2020 roku – na okres 21 dni – do dnia 1 lipca 2020 roku.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele tej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem złożenia do Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego wniosku o nabycie, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. – do dnia 22 lipca 2020 roku.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO