herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Grudniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch zaprasza na ostatnią w tym roku sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Sesja odbędzie się 17 grudnia, a jej początek zaplanowano na godzinę 9.00. Obrady będą miały miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38, I piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2020-2025 oraz budżet powiatu na 2020 rok:
a) wystąpienie Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
b) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego,
c) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie:
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020,
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu na rok 2020,
opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020,
d) przedstawienie opinii Komisji Rady,
e) stanowiska Klubów Radnych,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 109),
h) podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 (projekt nr 110).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Pieszycach (projekt nr 115).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Pieszycach (projekt nr 116).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Pieszycach (projekt nr 117).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach (projekt nr 118).
9. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty (projekt nr 119).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt nr 120).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (projekt nr 121).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 roku (projekt nr 122).
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Eleni Tzoka Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 123).
14. Przyjęcie rocznego planu kontroli wraz z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
15. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na I półrocze 2020 roku.
16. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
17. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
18. Zamknięcie sesji.