herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o bonifikatach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informacja w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie Zarządzenia nr 482 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 2019 r. poz. 5386) Starosta Dzierżoniowski udziela, na wniosek, bonifikaty w wysokości 70 % od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w prawo własności tych gruntów osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku wniesienia tej opłaty do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w prawo własności tych gruntów jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty.
Bonifikata nie przysługuje:

osobom, których prawo własności budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych nabytych w drodze następstwa prawnego nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,
osobom, które posiadają zadłużenie wobec Gminy Miejskiej Dzierżoniów z tytułu należności, tj. podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntu stanowiących dochód budżetu Miasta Dzierżoniowa,
osobom, które posiadają zadłużenie wobec Skarbu Państwa z tytułu należności, tj. użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego dochód Skarbu Państwa.
Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zostało doręczone właścicielowi po dniu 31 grudnia 2019 roku, zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 roku może on zgłosić właściwemu organowi do dnia 1 lutego 2020 roku. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 70%.

Osoby, które wniosły już opłatę jednorazową mogą się zwrócić o ponowne jej obliczenie, jeśli spełniają jeden z ww. warunków.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej