herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2016 r.

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń zgodnie z rocznym planem działania 18 października dokonał w gminie Niemcza lustracji kościoła ewangelickiego p.w. śś. Piotra i Pawła, obecnie parafia rzymsko – katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niemczy.

Kontroli poddane było:

  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

  • bezpieczeństwo budowlane,

  • zabezpieczenie przed przestępczością pospolitą – włamania, kradzieże,

  • zabezpieczenie konserwatorskie.

Kościół jest usytuowany przy placu Mieszka I w Niemczy i wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/5939 decyzją z dnia 30.09.2014 r. Wybudowany został w latach 1864-1865 według projektu królewskiego architekta Friedricha Augusta Stülera w stylu neoromańskim.

Przeprowadzenie kontroli miało na celu sprawdzenie obiektu wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod kątem stanu zabezpieczenia zabytku o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego podlegającego obowiązkowej ochronie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Ponadto zespół poinformował zarządcę budynku o możliwości pozyskania środków finansowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Kontrola nie wykazała rażących nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu. Spostrzeżenia i uwagi, które wykazał zespół zostaną przekazane zarządcy obiektu w postaci protokołu zatwierdzonego przez starostę dzierżoniowskiego.