herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zaopiniowanie planów Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2019 – to główne tematy posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 5 grudnia w sali narad Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

W przyszłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie będzie miał do rozdysponowania ponad 5,2 mln zł w ramach Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału tych środków, zgodnie z którą najwięcej, bo 1,3 mln zł, zostanie przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na staże PUP planuje przeznaczyć 1,1 mln zł, a blisko 900 tys. zł na prace interwencyjne.

Rada Rynku Pracy wydała także pozytywną opinię w sprawie kierunków szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych na rok 2019. PUP zorganizuje kilka szkoleń, m.in. z obsługi komputera i posługiwania się Internetem, a także dla osób, które chcą zdobyć umiejętności kierowcy operatora wózków jezdniowych oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Rada przychyliła się również do wniosku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie w sprawie uruchomienia od września 2019 roku nowego kierunku kształcenia – klasy o profilu elektromechanik w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia.
– To zawód pożądany na rynku pracy. Lokalni pracodawcy poszukują pracowników w tym zawodzie. Będziemy promować ten kierunek wśród młodzieży – mówiła Monika Zawilak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz organizacji rolników i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.