herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „ATOM” w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Dzierżoniowska Liga BMX – MTB 2019” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 15 października 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ATOM” w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego pn.  „Dzierżoniowska Liga BMX – MTB 2019”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 22 października 2019r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego-„Dzierżoniowska Liga BMX – MTB 2019”