herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie najmu lokalu mieszkalnego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w najem.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60, e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl, pow.dzierzoniow.pl na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika lokalu mieszkalnego położonego w Roztoczniku nr 63-63A.

Opis nieruchomości
Budynek oficyny mieszkalnej położony jest na zabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Dzierżoniowskiego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3/1 o powierzchni 0.1636 ha, obręb Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SW1D/0004468/3.
Lokal mieszkalny nr 4 składający się z 4 izb o łącznej powierzchni 35,50 m² położony jest na II piętrze budynku. Wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Ogrzewany piecem na paliwo stałe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem najmu położona jest w budynku mieszkalnym usytuowanym na terenie oznaczonym symbolem: U/MT1 – usługi komercyjne oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.

Inne informacje
Miesięczna stawka czynszu wynosi 170,40 złotych – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług. Czynsz będzie płatny w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego.

Zmiana stawki czynszu dokonywana będzie na podstawie uchwały Rady Gminy Dzierżoniów.

Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszczono na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 5 lutego 2021 roku – na okres 21 dni – do dnia 26 lutego 2021 roku.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU

MAPA DZIAŁKI

INFORMACJA O DZIAŁCE