herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju. Składanie dokumentów do 11 października.

Ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rolnictwo,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
b) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c) ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7) samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji,
8) komunikatywność i życzliwe podejście do klienta,
9) wysoka kultura osobista i etyka,
10) dyspozycyjność, zaangażowanie,
11) obowiązkowość i odpowiedzialność,
12) odporność na stres,
13) biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Open/LibreOffice i Microsoft Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane co najmniej roczny staż zawodowy, a szczególnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej bądź doświadczenie związane z ochroną środowiska.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie zgłoszenia instalacji, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w tym przyjmowanie informacji o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, o zakończeniu eksploatacji instalacji oraz o zmianie danych instalacji
2) ustalanie, w drodze decyzji, wymagań dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
3) udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zmiana pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
4) udzielanie pozwoleń zintegrowanych oraz ich zmiana,
5) stwierdzanie wygaśnięcia/cofnięcie lub ograniczenie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleń zintegrowanych,
6) dokonywanie okresowej analizy warunków udzielonych pozwoleń zintegrowanych,
7) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla zakładu, w wyniku którego w działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem. Zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza zakładem oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia,
8) przyjmowanie okresowych pomiarów hałasu w środowisku wykonanych dla zakładów, dla których wydane zostały decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz przyjmowanie okresowych pomiarów hałasu w środowisku dla instalacji, dla których zostało wydane pozwolenie zintegrowane,
9) przyjmowanie okresowych, ciągłych oraz wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji,
10) nakładanie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia dodatkowych pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
11) wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
12) nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, w drodze decyzji, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
13) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
14) nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,
15) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie środowiska lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że takie naruszenie mogło nastąpić,
16) opiniowanie gminnych Programów Ochrony Środowiska, w tym przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu,
17) koordynacja działań zmierzających do sporządzenia i uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska i jego aktualizacji, w tym przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
18) koordynacja działań zmierzających do sporządzenia raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska i jego aktualizacji,
19) udział w postępowaniu dotyczącym sporządzenia programu ochrony powietrza. Wydawanie opinii do projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. Realizacja i monitorowanie działań określonych w programie ochrony powietrza oraz przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań z ich realizacji do Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
20) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie i przesyłanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy,
21) współpraca w zakresie zarządzania środkami ochrony środowiska,
22) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmiana tych zezwoleń,
23) przenoszenie w drodze decyzji, na wniosek nabywcy tytułu prawnego do instalacji objętej systemem, praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji tych gazów,
24) stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji tych gazów, w przypadku gdy instalacja objęta systemem przestała spełniać przesłanki objęcia systemem lub gdy wielkość emisji określona w raporcie wyniosła zero w poprzednim roku okresu rozliczeniowego,
25) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawach oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
26) prowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
27) wydawanie opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jako organ właściwy do wydania pozwoleń zintegrowanych jeżeli planowanie przedsięwzięcia kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa Ochrony Środowiska,
28) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
29) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju (wielokondygnacyjny budynek, schody, brak windy, podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych, I. piętro, sala wieloosobowa),
2) stanowisko pracy: stanowisko administracyjno-biurowe, praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca szczególnej koncentracji, większość czynności administracyjno-biurowych wykonywanych jest w pozycji siedzącej, na stanowisku zapewniono światło dzienne oraz oświetlenie elektryczne ogólne – sufitowe, bezpośredni kontakt z klientem,
3) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, na okres 6 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2021 r.,
4) wymiar czasu pracy: pełny etat, praca jednozmianowa w równoważnym systemie czasu pracy,
5) wynagrodzenie: ustalane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W sierpniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie osób, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
4) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
5) podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*,
6) kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie, o którym mowa w pkt 1, ppkt 3 ogłoszenia o naborze,
7) podpisane oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
9) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV lub innych dokumentach stanowiących załączniki do oferty – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym wynikających z pkt 2 ppkt 1 ogłoszenia o naborze.

7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11 października 2021 r.:
a) osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju lub
b) elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym), lub
c) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju,
2) dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 11 października 2021 r.,
3) aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 11 października 2021 r., nie będą rozpatrywane,
4) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

8. Postępowanie rekrutacyjne:
1) postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów:
a) wstępnej oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych, polegającej na porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze,
b) postępowania sprawdzającego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata,
2) kandydaci, których oferty nie spełnią wymogów formalnych, zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie,
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru (postępowania sprawdzającego) zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz na tablicach informacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie: Rynek 27 i ul. Świdnicka 38.

Informacje dodatkowe:
1. Druki: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie* oraz oświadczeń* dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, pod zamieszczonym ogłoszeniem o naborze lub w komórce ds. kadr Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie: Rynek 27, III. piętro, pokój nr 310.
2. Szczegółowych informacji o naborze udziela Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – tel. 74 832 52 22.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:
1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);
2) dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych. Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby naboru, do którego Pani/Pan przystępuje, składając dokumenty aplikacyjne. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe szczególnej kategorii będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, które nie są niezbędne w procesie naboru, dane te będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej zgody w celach określonych niniejszą klauzulą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
a) operatorowi pocztowemu w celu doręczenia przesyłek, których będzie Pani/Pan adresatem;
b) podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz administratora danych;
c) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i dlatego dane kandydatów, których dokumenty aplikacyjne spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, będą przechowywane w dokumentacji naboru nie krócej niż 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono nabór; dokumenty aplikacyjne kandydatów, które nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, będą niezwłocznie im odsyłane;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w kolejnych naborach;
7) w przypadku wygrania naboru Pani/Pana dane osobowe, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz na tablicach informacyjnych w budynkach administratora danych (Rynek 27 i ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów) przez okres co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu naboru;
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres korespondencyjny: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych z powodu braków formalnych lub braku możliwości zawarcia umowy o pracę w przypadku wygrania naboru;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji Pani/Pana dotyczących.