herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.

Grafika zachęcająca do naboru partnerów w ramach ZIT.

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych i wiązek projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii ZIT POF.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Południowego Obszaru Funkcjonalnego (POF), który tworzą następujące gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Miejska Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek – Zdrój, Lewin Kłodzki, Miejska Kłodzko, Międzylesie, Polanica Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Powiaty: Dzierżoniowski, Kłodzki i Ząbkowicki.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:
1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
2. Społeczeństwo obywatelskie;
3. Organizacje pozarządowe;
4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:
• doświadczenie w zakresie środków unijnych,
• doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,
• znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,
• specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
• w pełni korzystać z praw publicznych;
• nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Uczestnictwo w Radzie ZIT POF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT POF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. wypełnionego przez Podmiot Zgłaszający na Członka Rady ZIT POF formularza zgłoszeniowego drogą e – mailową (w wersji pdf) na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl
Szczegółowe zasady naboru i powołania członków Rady ZIT POF zostały określone w Zasadach Naboru do Rady ZIT POF.
Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady ZIT POF zgodnie z limitem osobowym na zasadach określonych w Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 516 730 990 oraz adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT POF. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.