herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie Starosty Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Starosty Dzierżoniowskiego

Na zdjęciu budynek starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Po prawej stronie drzewo. Na dole w prawym rogu napis Ogłoszenie Starosty

OGŁOSZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
(obowiązuje od 4 czerwca 2020 r.)

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie zostaje zapewniona możliwość:
1) osobistego składania przez interesantów przesyłek odpowiednio oznaczonych (np. w zamkniętych kopertach) poprzez udostępnienie skrzyń na korespondencję, które zlokalizowano w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Rynek 27 i ul. Świdnicka 38 – na parterze przy Biurach Obsługi Klienta;
2) osobistej wizyty w związku z załatwianą sprawą.
W celu załatwienia sprawy lub umówienia wizyty zaleca się korzystanie z:
1) kontaktu telefonicznego,
2) drogą elektroniczną (np. platforma ePUAP),
3) pośrednictwa operatora pocztowego.

Interesantom zapewnia się dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk. Zastrzega się prawo do odmowy obsługi interesantów nieposiadających masek ochronnych lub niestosujących się do obowiązku dezynfekcji rąk.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych biur i wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem pow.dzierzoniow.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pow.dzierzoniow.pl. Informacje będą również udzielane w Biurach Obsługi Klienta.
Podstawa prawna: § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.).

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH ZAŁATWIENIA SPRAW W WYBRANYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH:

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Zaleca się załatwianie wszelkich spraw z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu, w szczególności: rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy – w formie korespondencyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) lub platformy ePUAP.
Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów. Korespondencję elektroniczną należy przesyłać przez platformę ePUAP lub na adres e-mail: kt@pow.dzierzoniow.pl.
Interesanci będą przyjmowani w ramach osobistych wizyt związanych z rejestracją pojazdów lub wydawaniem praw jazdy – codziennie, w odpowiedniej kolejności, od godz. 8:00 do godz. 14:00 albo po wyznaczeniu terminu wizyty przez Wydział Komunikacji i Transportu w związku z już prowadzoną sprawą.
Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw lub umawiania wizyt można uzyskać pod numerami telefonów:
rejestracja pojazdów – 74 832 52 12, 74 832 52 13,
prawa jazdy – 74 832 52 11,
transport, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców – 74 832 52 04.
Jednocześnie prosimy o wcześniejsze dokonywanie opłat przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – nr 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003, a następnie dostarczenie – np. podczas osobistej wizyty – potwierdzenia dokonania odpowiednich opłat.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Zalecamy, aby kontakt pracownika merytorycznego z interesantami oraz obsługa wniosków odbywały się co do zasady za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkie druki wniosków można pobrać ze strony internetowej lub BIP.

Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych – m.in. przez portal geodety: geoportal.pow.dzierzoniow.pl – natomiast wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 832-36-51 oraz na adres osrodek@pow.dzierzoniow.pl.
Dodatkowo, niezależnie od możliwości osobistego stawiennictwa, uwierzytelnione materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych wydawane będą we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 8:30 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38 lub na żądanie wykonawcy prac geodezyjnych, zostaną wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu:
z zakresu geodezji i kartografii 74 831-61-07, 74 832-36-63 lub drogą e-mailową na adres: pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl oraz geodezja@pow.dzierzoniow.pl,
z zakresu nieruchomości 74 832-36-65, 74 832-52-19 lub drogą e-mailową na adres: nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl lub gospodarka@pow.dzierzoniow.pl.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 62 9527 0007 0026 0837 2000 0005.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty – kontakt pod nr tel. 74 832-52-19, 74 832-36-65 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości) lub 74 832-52-09 (Wydział Budżetowo-Finansowy).

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Zalecamy, aby kontakt pracowników merytorycznych z wnioskodawcami, odbywał się za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem e-mail.
Przyjmowanie nowych wniosków i innych przesyłek listowych poprzez osobiste ich składanie (m. in. do udostępnionych skrzyń na korespondencję) w budynkach Starostwa albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.
Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu: < > lub BIP: < >
Zaleca się, aby obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne odbywała się za pośrednictwem kontaktu drogą telefoniczną (z wykorzystaniem numerów telefonów: 74 832 52 17, 74 832 52 16, 74 832 52 15, 74 832 52 14) lub za pomocą korespondencji przesyłanej drogą e-mailową na adres: architektura@pow.dzierzoniow.pl.
Zakup i rejestracja dziennika budowy – po uprzednim kontakcie (np. telefonicznym) w zakresie przekazania informacji dot. rejestracji i kwoty do zapłaty; zalecana płatność przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – nr rachunku: 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003.

SPRAWY DOTYCZĄCE SPROWADZENIA ZWŁOK Z ZAGRANICY
Wnioski wraz z oświadczeniami niezbędnymi dla uzyskania decyzji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich – o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy – mogą być składane do Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.
W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się poprzez e-mail na adres: so@pow.dzierzoniow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 74 832 52 29.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU
Zalecamy, aby kontakt pracowników merytorycznych z wnioskodawcami odbywał się za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem e-mail (powiat@pow.dzierzoniow.pl lub starostwo@pow.dzierzoniow.pl).
Przyjmowanie nowych wniosków i innych przesyłek listowych poprzez osobiste ich składanie (np. do udostępnionych skrzyń na korespondencję w budynkach Starostwa) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.
Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu: BIP Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie > Sprawy do załatwienia> Wydziały Starostwa> Wydział Ochrony Środowiska>sprawy załatwiane przez Wydział Ochrony Środowiska>
Kontakt telefoniczny:
tel. nr 74 832 36 68
– sprawy z zakresu geologii;
– wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych;
– decyzje dotyczące zwrotu siedlisk i „rentówek”;

tel. nr 74 832 36 68
– wycinka drzew w lesie;
– wycinka drzew poza lasami na gruntach gminnych;
– zaświadczenia dla notariuszy;

tel. nr 74 832 36 69
– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
– decyzje o odpadach;
– rejestracja łodzi i pontonów;
– wydawanie kart wędkarskich;

Sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Zalecamy załatwianie spraw za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP,
drogą telefoniczną – nr tel. 74 832 36 60 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl.