herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie Starosty Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie starosty dotyczące opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje, iż zgodnie z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz.1463 ze zmianami), w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km. Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.