herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Niemczanka na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Turniej Super Piątek” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 19.06.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Niemczanka w Niemczy na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Super Piątek”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul. Rynek 27 oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 1 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO