herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w związku z koronawirusem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że w ramach Modułu III wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (tzn. placówce gdzie wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone jest w sposób ciągły co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Maksymalny okres na jaki może zostać przyznane świadczenie to 3 miesiące.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod warunkiem, że są one jednocześnie:
• uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
• podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
• podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
• uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
• pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz pod warunkiem wystąpienia braku możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych dla każdego z miesięcy, które ma obejmować świadczenie.

Przedstawieni powyżej adresaci programu stanowią katalog zamknięty uczestników. Osoby niepełnosprawne, które korzystają ze wsparcia za pośrednictwem innego rodzaju placówek (niż wymienione w katalogu), lub które nie spełniają kryterium wiekowego (np. niepełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych) nie są adresatami Modułu III programu.

WAŻNE!
Nadmieniamy, iż świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie w danym miesiącu pobrali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski należy składać poprzez: SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON (SYSTEM SOW). Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie. Wniosek można również przysłać pocztą elektroniczną na email: pcpr@pcprdzierzoniow bądź tradycyjnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: WWW.PFRON.ORG.PL – ZAKŁADKA „O FUNDUSZU – PROGRAMY I ZADANIA PFRON – PROGRAMY REALIZOWANE OBECNIE”.

Wzór wniosku: WNIOSEK MODUŁ III