herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarządzanie w czasie różnego rodzaju kryzysów i klęsk jest jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządów terytorialnych. Spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są organizowane cyklicznie przez Starostwo Powiatowe.

Ostatnie spotkanie odbyło się w lutym, a jego tematem było zaprezentowanie funkcjonowania Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego. Prowadzącą spotkanie w imieniu Starosty, była Pani Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Grażyna Wójcik. Prezentacja platformy polegała na przedstawieniu działania poszczególnych jej aplikacji i elementów tj : możliwości opracowywania analiz przestrzennych poszczególnych zagrożeń oraz zaprezentowanie systemu CAR – tj. Centralnej Aplikacji Raportującej. Prezentację platformy przeprowadził inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Łukasz Łoś.

Kolejną ważną sprawą poruszaną na spotkaniu były zasady wymiany informacji pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami i samorządami w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych. W dalszej części zaprezentowane zostały zdarzenia kryzysowe jakie wystąpiły na terenie powiatu dzierżoniowskiego w roku 2015 oraz styczniu roku bieżącego. Następnie przedstawiciele spotkania dokonali analizy w zakresie przyczyn wystąpienia oraz realizowanych działań podejmowanych przez służby oraz samorządy. W kolejnej części spotkania przedstawiono ogólne założenia do planowanych ćwiczeń aplikacyjno – praktycznych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie projektu nowo opracowywanego powiatowego planu zarządzania kryzysowego.