herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

33,5 mln zł dla powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na jakiej podstawie powiat otrzymał dotację?
Dotacja została udzielona w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Tzw. Plan B zakładał pomoc finansową dla samorządów, które przekształciły szpitale w spółki prawa handlowego. Powiat dzierżoniowski wcześniej zlikwidował publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a w 2008 roku powołał spółkę, która utworzyła niepubliczny ZOZ.

Jakie działania zostały podjęte, aby powiat dzierżoniowski mógł skorzystać z Planu B?
Skorzystanie z Planu B było możliwe przede wszystkim dzięki podjęciu przez władze powiatu kilku ważnych decyzji.
Pierwsza – to przekształcenie w 2008 roku publicznego szpitala w spółkę (obecnie jest on stabilny finansowo i systematycznie się rozwija).
Druga – to uczestnictwo w konsultacjach w sprawie rządowego Planu B, w ramach których do uchwały Rady Ministrów zostały wprowadzone zapisy korzystne dla naszego powiatu (w  pierwotnej wersji programem nie były objęte samorządy, które wcześniej dokonały przekształceń ZOZ-ów).
I trzecia – przerwanie spirali zadłużenia ZOZ-u przez spłatę zobowiązań wobec wierzycieli cywilnoprawnych (zaciągnięcie w 2007 roku 8 mln kredytu pozwoliło na zmniejszenie zadłużenia o 12 mln zł – „oszczędność” w wysokości 4 mln zł osiągnięto dzięki podjęciu negocjacji i podpisaniu ugód, w których były umarzane odsetki i części główne zadłużenia).

Na co została przeznaczona dotacja z budżetu państwa?
Dotacja została przeznaczona na spłatę publicznoprawnych zobowiązań zlikwidowanego ZOZ-u, czyli wobec ZUS-u, które powiat przejął na swoje barki. Zadłużenie to na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło 33,5 mln zł. Odsetki, które narosły od 1 stycznia 2009 roku do dnia zakończenia likwidacji, czyli do 15 października 2010 r., a które wyniosły 3,8 mln zł, pokrył powiat.

Jakie możliwości stworzyła uzyskana pomoc?
Dzięki oddłużeniu powiat zamiast tonąć w długach może prowadzić inwestycje na drogach i w budynkach powiatowych, w których funkcjonują szkoły i placówki opiekuńcze.

Jakie byłyby skutki dla powiatu, gdyby nie udało się otrzymać rządowego wsparcia?
Pomoc szpitalowi wymagała poniesienia przez powiat znacznych kosztów. Do tej pory samorząd spłacił kredyty zaciągnięte na pokrycie długów ZOZ-u na kwotę blisko 23 mln zł, do spłaty do 2022 roku pozostało jeszcze 10 mln zł. Gdyby nie udało się skorzystać z Planu B, powiat musiałby zaciągnąć kolejny kredyt, a wtedy roczne raty z 2 mln zł wzrosłyby do 9 mln zł. Byłoby to nie do udźwignięcia przez budżet powiatu.