herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Program zakłada realizację usługi opieki wytchnieniowej m.in. w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie do 20 godzin. 

Usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania z specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (ul. Piastowska 1, tel.: 74 833 98 95 w godz. od 7.30 do 15.30).

Prosimy o zgłaszanie potrzeb w przedmiotowym zakresie w celu zdiagnozowania skali problemu w terminie do dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 15.30 składając załączoną do ogłoszenia Deklarację, którą można złożyć osobiście lub wysłać skan Deklaracji na email: pcpr@pcprdzierzoniow.pl.

Szczegóły dotyczące programu znaleźć można w Internecie.

Do pobrania – DEKLARACJA