herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Szanowni Państwo, ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn.zm) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art.2 ust.1 pkt 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, pełniąc w imieniu Starosty Dzierżoniowskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):
1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem: poczty lub osobiście (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: so@pow.dzierzoniow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 58- 200 Dzierżoniów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019r.
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Dzierżoniowie, tel.74 832 52 29.