herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu wyraziła sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, działań antyunijnych rządu i większości sejmowej oraz wobec postępowania rządu w kwestii małoletnich uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas październikowej sesji Rada Powiatu Dzierżoniowskiego większością głosów przyjęła apele dotyczące dwóch niezwykle ważnych obecnie kwestii społecznych.

Sesja rady Powiatu Dzierżoniowskiego

W pierwszym apelu Rada Powiatu wyraziła sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 roku oraz działań antyunijnych rządu i większości sejmowej. Natomiast drugi apel stanowi sprzeciw wobec postępowania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii małoletnich uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego zdecydowała się zabrać głos w tych istotnych ogólnospołecznych sprawach na podstawie Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, a dokładnie § 23 ust. 2 mówiącego, że: Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, a w sprawach ogólnospołecznych podejmuje rezolucje i apele.

Apele zostały przyjęte większością głosów radnych Klubów Radnych Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna oraz Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zagłosował przeciwko przyjęciu apeli.

TREŚĆ APELI RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Apel Rady Powiatu Dzierżoniowskiego wyrażający sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 07 października 2021r. sygn. akt K 3/21 oraz działań antyunijnych rządu i większości sejmowej

W obliczu negatywnego wydarzenia, jakim jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 07 października 2021 roku sygn. akt K 3/21, dotyczący miejsca prawa unijnego w polskim porządku prawnym, jak również w obliczu licznych antyunijnych wypowiedzi przedstawicieli rządzącej większości, Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez rząd i większość sejmową.

Działania te niszczą pozycję Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej i są kolejnym krokiem w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Takie zachowanie dowodzi również, że rządzący obecnie Polską nie wyciągnęli żadnych wniosków z naszej nieodległej i jakże bolesnej przeszłości. W świetle tych decyzji Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wyraża zdecydowane poparcie dla obecności naszego kraju w strukturach Zjednoczonej Europy.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że przynależność Polski do Unii Europejskiej jest gwarantem wolności, praworządności, niezależnego sądownictwa i bezpieczeństwa dla wszystkich Polaków. Jeśli władza podnosi rękę na wolne sądy, nie ma poszanowania dla ustawy zasadniczej i podważa wspólny europejski dorobek prawny, musi się to spotkać z krytyką i sprzeciwem również na szczeblu samorządowym.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma wyłącznie znaczenie polityczne, ale może mieć opłakane w skutkach konsekwencje w postaci między innymi wstrzymania wielu miliardów złotych, które Polska ma otrzymać ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Apelujemy więc do rządu i większości sejmowej o rządzenie odpowiedzialne, z poszanowaniem prawa krajowego i unijnego dla dobra wszystkich Polaków.

Apel Rady Powiatu Dzierżoniowskiego wyrażający sprzeciw wobec postępowania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii małoletnich uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań polskiego rządu w stosunku do dzieci, które wraz ze swoimi rodzinami przekroczyły granicę polsko-białoruską i znalazły się na terytorium naszego kraju.

Działania polskich władz doprowadziły do kryzysu humanitarnego, którego ofiarami są najmłodsi. Sytuacja dzieci na granicy polsko-białoruskiej jest nie do zaakceptowania w jakimkolwiek europejskim kraju.
Dzieci są narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne, brak żywności, wyczerpanie i choroby. Jednocześnie najmłodsi są pozbawieni odpowiedniej pomocy medycznej i żywnościowej.
Należy zaznaczyć, że warunki związane z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej są trudne do zniesienia przez dorosłego człowieka, a dla dzieci stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Obowiązek niesienia pomocy dzieciom wynika wprost z art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warto przy tym pamiętać, że Konstytucja nie wskazuje, iż ochrona dobra dziecka przysługuje jedynie dzieciom polskim. Obowiązek ten leży na państwie polskim wobec wszystkich dzieci znajdujących się na jego terenie.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Powiatu Dzierżoniowskiego apeluje do polskiego rządu o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które po przekroczeniu granicy znajdują się na terytorium naszego kraju. Trzeba bowiem pamiętać, że w najnowszej historii Polski był czas, w którym polskim uchodźcom również świadczona była międzynarodowa pomoc humanitarna.

Jako naród szanujący wartości chrześcijańskie i szczycący się chlubną historią Solidarności, nie możemy bezczynnie patrzeć na cierpienie innych.