herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O projekcie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski – Lider Projektu na podstawie umowy partnerskiej z dnia 18.03.2014r. z 7 partnerami (gminami z terenu powiatu dzierżoniowskiego) realizuje projekt, którego głównym celem jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników 8 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

Celami szczegółowymi realizacji projektu IEUZSIPD są:

 1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 8 JST.
 2. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 8 JST za pomocą platformy ePUAP.
 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych 8 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
 4. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych8 JST .
 5. Wdrożenie dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie w sposób zautomatyzowany e-usług w każdej z JST objętej projektem,
 6. Uruchomienie punktów potwierdzania Profilu Zaufanego w każdej z 8 JST:

Celem pośrednim realizacji projektu IEUZSIPD jest wdrożenie mechanizmów i narzędzi na zintegrowanej platformie, służącej do realizacji usług publicznych, ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniająca jednocześnie rozwój adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych. Ponadto istotnym elementem leżącym u podstaw budowy zintegrowanej platformy dziedzinowej będzie pozyskanie narzędzi do racjonalnego i efektywnego zarządzania i kształtowania szeroko pojmowanego ładu przestrzennego na obszarze powiatu dzierżoniowskiego przez prowadzenie numerycznych zbiorów danych przestrzennych, udostępnianie aktualnej informacji i interakcję między uczestnikami postępowań administracyjnych z wykorzystaniem e-usług i komunikacji elektronicznej.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów jak:

 1. Zapewnienie dostępu publicznego obywatelom i przedsiębiorcom do informacji przestrzennej zawartej w zintegrowanym systemie dziedzinowym poprzez wdrożenie e-usług informacyjnych publikujących dane z rejestrów i ewidencji poprzez Geoportal Internetowy oraz wdrożenie e-usług zintegrowanych z platformą e-PUAP.
 2. Usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przestrzenią JST powiatu dzierżoniowskiego,wdrożenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji dziedzinowych, zapewniających sprawną, elektroniczną realizację procedur administracyjnych, z wykorzystaniem aktualnych danych prowadzonych przez poszczególne JST.
 3. Usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem, poprzez zapewnienie pracownikom administracji publicznej z obszarudzierżoniowskiego dostępu do aktualnej i zintegrowanej informacji przestrzennej z poziomu Geoportalu Intranetowego, zawartej w  rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez poszczególne JST.
 4. Podniesienie efektywności wspomagania zarządzaniem mieniem gminnym, powiatowym i skarbu Państwa, poprzez zapewnienie obsługi informatycznej procesów decyzyjnych związanych z jego gospodarowaniem w ramach podsystemu gospodarki nieruchomościami.
 5. Zapewnienie zintegrowanego kształtowania ładu przestrzennego obszaru powiatu, poprzez wdrożenie obsługi informatycznej procesów decyzyjnych związanych z planowaniem przestrzennym i budownictwem w ramach podsystemu kształtowania ładu przestrzennego.
 6. Usprawnienie zarządzania infrastrukturą drogową zlokalizowaną na obszarze powiatu i gminy, poprzez elektroniczne wsparcie procesów związanych z regulacją stanów prawnych dróg jak i wykorzystanie ewidencji infrastruktury drogowej dla celów obsługi prac inwestycyjnych i budowlanych w ramach podsystemu zarządzania infrastrukturą drogową.
 7. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i gminy poprzez inwentaryzację potencjalnych zagrożeń oraz sił i środków umożliwiających ich unieszkodliwienie w ramach podsystemu zarządzania kryzysowego.