herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 25 stycznia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na pierwszą w tym roku sesję. Obrady odbędą się 25 stycznia, a ich początek zaplanowano na godzinę 9:00.

Na sali sesyjnej członkowie Rady Powiatu

Poniżej publikujemy porządek sesji Rady Powiatu:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie gratulacji dla Pani Urszuli Kujawki i Pana Łukasza Wawrzyniaka z grupy biegowej WawrzynTeam za 24-godzinny bieg charytatywny masywem Wielkiej Sowy.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Sprawozdanie z działalności w roku 2021:
– Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku- Pana Grzegorza Kosowskiego,
– p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie- Pani Moniki Kudły- Myślickiej,
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie- Pana Mariusza Piaseckiego,
– Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie- Pana Dariusza Gortycha,
– dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Drogi publiczne i transport- informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w roku 2022.
wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie- Pana Tomasza Morawieckiego,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie (projekt nr 275).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 276).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Pieszyce zadania publicznego z zakresu edukacji, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego (projekt nr 279).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku (projekt nr 281).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2026” (projekt nr 277).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 (projekt nr 278).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok (projekt nr 280).
14. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2021 roku.
15. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w roku 2021.
16. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
17. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.