herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 27 sierpnia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza mieszkańców do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 9.00. Obrady będą miały miejsce w sali sesyjnej (I piętro, nr 111) Starostwa Powiatowego, przy ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie gratulacji dla Zawodników Sportowego Klubu Taekwon-do „TIGER” w Dzierżoniowie za osiągnięcie wybitnych wyników w Mistrzostwach Europy ITF rozgrywanych w Irlandii.
3. Wręczenie gratulacji dla Zawodnika Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Dziewiątka” za wybitne osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach Świata 2019 w pływaniu w Gwangju.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. „SPORT I PROMOCJA POWIATU”:
wystąpienie Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Anny Ogrodowicz,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. „OCHRONA ŚRODOWISKA W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ EMISJĄ ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE”:
wystąpienie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Katarzyny Złotnickiej,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
8. Podjęcie uchwały w sprawie czasowego przekazania Gminie Pieszyce zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 3016D w Kamionkach w celu budowy chodnika wraz z odwodnieniem (projekt nr 71).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i i ochroną dróg (projekt nr 72).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (projekt nr 75).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 76).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 77).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 78).
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (projekt nr 69).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością (projekt nr 74).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działania Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 70).
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 73).
18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2019r.
19. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu za okres od ostatniej sesji.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski, oświadczenia i informacje.
22. Zamknięcie sesji.