herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 września odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zbliżenie na prezydium rady powiatu

Głównym tematem obrad było zagospodarowanie poscaleniowe w związku z realizacją projektu pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”. Zadanie omówił dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Tomasz Kaliczak. Więcej na ten temat znaleźć można w systemie internetowym eSesja.pl.
 Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości podczas wystąpienia
W części uchwałodawczej Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie:
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.
zbliżenie na radnych
Rada Powiatu zapoznała się również ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego we wrześniu 2023 roku, a także ze sprawozdaniem przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
zbliżenie na radnych 2
Informacje bieżące i oświadczenia radnych, w tym sprawozdanie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Dzierżoniowskiemu, zakończyły wrześniową sesję.
zbliżenie na zarząd powiatu
zbliżenie na radną