herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

19 grudnia o godzinie 9:00 rozpocznie się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Sesja Rady Dzierżoniów

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2024-2027 oraz przyjęcie budżetu powiatu na 2024 rok, będą głównymi tematami grudniowej sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Do udziału w obradach zaprasza przewodniczący Rady Jacek Grzebieluch.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie podziękowań dla Koordynatorów Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” w Powiecie Dzierżoniowskim. 
3. Wręczenie nagród dla Laureatów Powiatowego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych. 
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
6. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2024-2027 oraz budżet powiatu na 2024 rok:
a. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego,
b. wystąpienie Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
c. przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie:
◦ opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok,
◦ opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok,
◦ opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok,
d. przedstawienie opinii Komisji Rady, 
e. dyskusja, 
f. stanowiska Klubów Radnych,
g. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 370- wariant II),
h. podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 (projekt nr 371- wariant II).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej" (projekt nr 369).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok (projekt nr 384).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2024 roku (projekt nr 385).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (projekt nr 386).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski (projekt nr 387).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok (projekt nr 379).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 381).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 380).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 382).
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Mariuszowi Tomczykowi Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 383).
17. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
18. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
19. Zamknięcie sesji.