herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – nowe zasady pracy i obsługi klienta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ze strony rządu, ukazało się rozporządzenie dotyczące administracji samorządowej, które reguluje funkcjonowanie urzędów i jednostek organizacyjnych w czasie epidemii koronawirusa.

Baner informacyjny. Niebieskie tło, a na nim czerwona belka z tytułem informacji.

Rozporządzenie wprowadziło pracę zdalną w instytucjach samorządowych, jednocześnie jednak upoważniło wójtów, burmistrzów i starostów do ustalenia konkretnych rozwiązań organizacyjnych w sprawach bieżącej obsługi mieszkańców.

Na podstawie rządowych przepisów oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przechodzi na zdalną obsługę klienta. Starostwo pracuje w sposób ciągły i załatwia wszystkie pilne sprawy. Zmienił się tylko sposób obsługi klienta, który zgodnie z rządowymi zaleceniami, odbywa się w formie korespondencji tradycyjnej, online i telefonicznie.

Po to, by załatwić większość swoich spraw mieszkańcy nie muszą przychodzić osobiście do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Z urzędem mogą po prostu skontaktować się zdalnie.

Poniżej publikujemy ogłoszenie Starosty Dzierżoniowskiego, które w oparciu o wytyczne rządu, reguluje pracę Starostwa w czasie pandemii.

OGŁOSZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO – obowiązuje od dnia 3.11.2020 roku

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie zostaje zapewniona możliwość:
1) osobistego składania przez interesantów:
a) przesyłek odpowiednio oznaczonych (np. w zamkniętych kopertach) poprzez udostępnienie skrzyń na korespondencję, które zlokalizowano w budynkach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Rynek 27 i ul. Świdnicka 38 – na parterze przy Biurach Obsługi Klienta;
b) projektów budowlanych wraz z przesyłkami listowymi – w budynku przy ul. Świdnickiej 38, we wszystkie dni robocze, w godzinach: 09:00-09:30 oraz 13:30-14:00;
2) osobistej obsługi w przypadku spraw niecierpiących zwłoki lub wymagających osobistej obecności interesantów, po umówieniu terminu wizyty, za pomocą środków do komunikacji na odległość, w godzinach pracy Starostwa, tj.:
a) w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do godz. 15:00,
b) we wtorki w godz.: 08:00 – 16:00,
c) w piątki w godz.: 08:00 – 14:00

w celu m.in.:
rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami przez Wydział Komunikacji i Transportu,
załatwiania spraw z zakresu budownictwa i architektury w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
załatwiania spraw z zakresu geodezji, katastru i nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości;
3) obsługa osobista, o której mowa w pkt 3, będzie odbywać się w wyznaczonych punktach obsługi zlokalizowanych odpowiednio przy Biurach Obsługi Klienta.

W celu załatwienia sprawy lub umówienia wizyty zaleca się korzystanie ze środków komunikacji na odległość takich, jak:
1) kontakt telefoniczny,
2) droga elektroniczna (np. platforma ePUAP),
3) pośrednictwo operatora pocztowego.

Kasa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie będzie nieczynna do odwołania (wszelkie płatności winny być dokonywane drogą elektroniczną).
Interesantom zapewnia się dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk. Zastrzega się prawo do odmowy obsługi interesantów nieposiadających masek ochronnych lub niestosujących się do obowiązku dezynfekcji rąk.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych biur i wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem pow.dzierzoniow.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pow.dzierzoniow.pl. Informacje będą również udzielane w Biurach Obsługi Klienta.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH ZAŁATWIENIA SPRAW W WYBRANYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH:

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Zaleca się załatwianie wszelkich spraw z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu, w szczególności: rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy – w formie korespondencyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) lub platformy ePUAP.

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów. Korespondencję elektroniczną należy przesyłać przez platformę ePUAP lub na adres e-mail: kt@pow.dzierzoniow.pl.

Interesanci będą przyjmowani w ramach osobistej obsługi związanej z rejestracją pojazdów lub wydawaniem praw jazdy – codziennie, po umówieniu terminu wizyty i w odpowiedniej kolejności:
– w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do godz. 15:00,
– we wtorki w godz.: 08:00 – 16:00,
– w piątki w godz.: 08:00 – 14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw lub umawiania wizyt można uzyskać pod numerami telefonów:
– rejestracja pojazdów – 74 832 52 12, 74 832 52 13,
– prawa jazdy – 74 832 52 11,
– transport, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców – 74 832 52 04.

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze dokonywanie opłat przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – nr 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003, a następnie dostarczenie – np. podczas osobistej wizyty – potwierdzenia dokonania odpowiednich opłat.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Zalecamy, aby kontakt pracownika merytorycznego z interesantami oraz obsługa wniosków odbywały się co do zasady za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie druki wniosków można pobrać ze strony internetowej:
< <pow.dzierzoniow.pl/dla-mieszkanca/chce-zalatwic-sprawe>>
lub BIP < <http://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/106/158/wydzial-geodezji-katastru-i-nieruchomosci>>

Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych – m.in. przez portal geodety: geoportal.pow.dzierzoniow.pl – natomiast wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 832-36-51 oraz na adres osrodek@pow.dzierzoniow.pl.

Dodatkowo, niezależnie od możliwości osobistego stawiennictwa, uwierzytelnione materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych, na żądanie wykonawcy tych prac, zostaną wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia dokumentu obliczenia opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu:
z zakresu geodezji i kartografii 74 831-61-07, 74 832-36-63 lub drogą e-mailową na adres: pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl oraz geodezja@pow.dzierzoniow.pl,
z zakresu nieruchomości 74 832-36-65, 74 832-52-19 lub drogą e-mailową na adres: nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl lub gospodarka@pow.dzierzoniow.pl.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 62 9527 0007 0026 0837 2000 0005.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty – kontakt pod nr tel. 74 832-52-19, 74 832-36-65 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości) lub 74 832-52-09 (Wydział Budżetowo-Finansowy).

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Zalecamy, aby kontakt pracowników merytorycznych z wnioskodawcami, odbywał się za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem e-mail.

Przyjmowanie nowych wniosków i innych przesyłek listowych poprzez osobiste ich składanie do udostępnionych skrzyń na korespondencję w budynkach Starostwa albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu: < <pow.dzierzoniow.pl/dla-mieszkanca/chce-zalatwic-sprawe>> lub BIP: < <bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/106/157/wydzial-urbanistyki-architektury-i-budownictwa>>

Zaleca się, aby obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne odbywała się za pośrednictwem kontaktu drogą telefoniczną (z wykorzystaniem numerów telefonów: 74 832 52 17, 74 832 52 16, 74 832 52 15, 74 832 52 14) lub za pomocą korespondencji przesyłanej drogą e-mailową na adres: architektura@pow.dzierzoniow.pl.

Zakup i rejestracja dziennika budowy – po uprzednim kontakcie (np. telefonicznym) w zakresie przekazania informacji dot. rejestracji i kwoty do zapłaty; wymagana płatność przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – nr rachunku: 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW OBYWATELSKICH
Zalecamy, aby kontakt pracowników merytorycznych z wnioskodawcami, odbywał się za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub drogą telefoniczną.

Sprawy dotyczące sprowadzania zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy: wnioski wraz z oświadczeniami niezbędnymi dla uzyskania decyzji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich – o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy – mogą być składane osobiście do udostępnionych skrzyń na korespondencję, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.

Zawiadomienia o znalezieniu rzeczy mogą być składane osobiście do udostępnionych skrzyń na korespondencję, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.
Kontakt pracowników merytorycznych Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich z przedstawicielami trzeciego sektora powinien odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się poprzez e-mail na adres: so@pow.dzierzoniow.pl, rzeczyznalezione@pow.dzierzoniow.pl lub telefonicznie pod numerem 74 832 52 29 lub 74 832 52 28.

Wszelkie druki są możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu: BIP Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie > Sprawy do załatwienia> Komórka odpowiedzialna> Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich>; dodatkowo – w przypadku trzeciego sektora – ze strony internetowej powiatu pow.dzierzoniow.pl w zakładce „Dla NGO”, podstrona „Dotacje”.

SPRAWY Z ZAKRESU WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU
Zalecamy, aby kontakt pracowników merytorycznych z wnioskodawcami odbywał się za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez platformę ePUAP lub drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem e-mail (powiat@pow.dzierzoniow.pl lub starostwo@pow.dzierzoniow.pl).

Przyjmowanie nowych wniosków i innych przesyłek listowych poprzez osobiste ich składanie do udostępnionych skrzyń na korespondencję albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę ePUAP.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu: BIP Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie > Sprawy do załatwienia> Wydziały Starostwa> Wydział Ochrony Środowiska>sprawy załatwiane przez Wydział Ochrony Środowiska>

Kontakt telefoniczny:
tel. nr 74 832 36 68
– sprawy z zakresu geologii;
– wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych;
– decyzje dotyczące zwrotu siedlisk i „rentówek”;

tel. nr 74 832 36 68
– wycinka drzew w lesie;
– wycinka drzew poza lasami na gruntach gminnych;
– zaświadczenia dla notariuszy;

tel. nr 74 832 36 69
– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
– decyzje o odpadach;
– rejestracja łodzi i pontonów;
– wydawanie kart wędkarskich.

SPRAWY Z ZAKRESU POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Zalecamy załatwianie spraw za pośrednictwem operatora pocztowego, przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną – nr tel. 74 832 36 60 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl

SPRAWY Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu dzierżoniowskiego będzie świadczone wyłącznie telefonicznie (do odwołania zawieszone są wizyty osobiste).

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
– telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7:30 – 14:30,
– przez Internet (online) możliwa na stronie np.ms.gov.pl.