herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

ochrona środowiska

logo ZIT POF

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”

zdjęcie dymu z komina

Zwróćmy uwagę czym palimy w piecu

Trudno złapać oddech? Czujesz gryzący dym w gardle? To tylko niektóre konsekwencje dla zdrowia, jakie pociąga za sobą spalanie odpadów w domowych piecach.