herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza mieszkańców do udziału w sesji Rady, która odbędzie się 24 września o godzinie 9.00. Obrady będą miały miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Informacja o realizacji zadań w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno”:
a) wystąpienie Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pana Tomasza Kaliczaka,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2019r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:
a) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
b) opinie komisji stałych Rady,
c) dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 31/33, nr 31/34, nr 31/35, nr 31/36, nr 31/37 obręb Wojsławice, w Gminie Niemcza (projekt nr 80).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia mienia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Dzierżoniowie (projekt nr 82).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (projekt nr 81).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością (projekt  nr 84).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (projekt nr 83).
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu za okres od ostatniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski, oświadczenia i informacje.
14. Zamknięcie sesji.