herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że jeszcze do 4 września 2020r. jest możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod warunkiem, że są one jednocześnie:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (np. projekty finansowane przez PFRON);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne ( np. Rehabilitacja 25 +);
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

WAŻNE!

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie w danym miesiącu pobierali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 lub poprzez SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA (SYSTEM SOW). Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W takim wypadku wystarczy założyć konto w systemie.

Szczegółowe informacje dot. składania wniosków można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 74 833 98 95

Wniosek Moduł III