herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do zbycia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na tle pola tablica informacujna.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl https://www.pow.dzierzoniow.pl

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157, nr 158, nr 159 obręb 0005 Zachód w Dzierżoniowie

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. całkowitej 2.4360 ha, położona jest w zachodniej części miasta przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie. W jej skład wchodzą trzy działki oznaczone geodezyjnie: nr 157 o pow. 1.3911 ha, nr 158 o pow. 0.0784 ha, nr 159 o pow. 0.9665 ha obręb Zachód 0005 w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i 159 o kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na całej ich długości działka nr 158. Pierwotnie wykorzystywany przez ówczesny Zarząd Dróg Wojewódzkich do składowania materiałów drogowych i rozbiórkowych (ziemia, betonowy i ceglany gruz, zerwany asfalt drogowy). Na części terenu usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, energetyczna i gazowa co utrudnia możliwość dowolnego zagospodarowania. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową ulicą Pieszycką dalej ulicą Ciepłowniczą. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie. Docelowo planowane jest ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 157 związanej z ułożeniem oraz późniejszą konserwacją sieci wodociągowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie ze Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.

Cena nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 035 000 zł (netto). Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Inne informacje
Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 4 marca 2022 r. – na okres 21 dni tj. – do dnia 25 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele tej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem złożenia do Zarządu Powiatu wniosku o nabycie, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. – do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 roku działki nr 157 i nr 159 zostały włączone do terenu Podstrefy Dzierżoniów – WSSE INVEST-PARK w Wałbrzychu.