herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości powiatu przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni ponad 2,4 ha, położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód w Dzierżoniowie

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. całkowitej 2.4360 ha, położona jest w zachodniej części miasta przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie. W jej skład wchodzą trzy działki oznaczone geodezyjnie: nr 157 o pow. 1.3911 ha, nr 158 o pow. 0.0784 ha, nr 159 o pow. 0.9665 ha obręb Zachód 0005 w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4. Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i 159 o kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na całej ich długości działka nr 158. Pierwotnie wykorzystywany przez ówczesny Zarządu Dróg Wojewódzkich do składowania materiałów drogowych i rozbiórkowych (ziemia, betonowy i ceglany gruz, zerwany asfalt drogowy). Na część terenu usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, energetyczna, gazowa co utrudnia możliwości dowolnego zagospodarowania. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową ulicą Pieszycką dalej ulicą Ciepłowniczą. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie ze Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.

Cena nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 552 000 zł (netto). Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Inne informacje
Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 14 grudnia 2020 r. – na okres 21 dni tj. – do dnia 4 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele tej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem złożenia do Zarządu Powiatu wniosku o nabycie, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. – do dnia 25 stycznia 2021 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 roku działki nr 157 i nr 159 zostały włączone do terenu Podstrefy Dzierżoniów – WSSE INVEST-PARK w Wałbrzychu.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIP