herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

20 lipca rusza nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Za dwa tygodnie rozpocznie się nabór wniosków o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób, które ukończyły 30 lat. Już dziś warto zacząć wypełnić wniosek i złożyć go zaraz po rozpoczęciu rekrutacji, czyli 20 lipca, bo do rozdysponowania jest tylko 45 bezzwrotnych dotacji - po 20 tys. zł każda.

Niezbędne formularze, nieco zmienione, aby ułatwić aplikowanie o środki, dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce – druki do pobrania.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie złożył 18 czerwca wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, którzy mają 30 lat i więcej, w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.
O dotacje mogą ubiegać się osoby z II lub w szczególnych przypadkach I profilem pomocy.

Są też dotacje dla młodych, którzy nie ukończyli 30 lat.
Do 20 tys. zł w ramach środków na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej mogą uzyskać też młode osoby (do 30. roku życia) w ramach programu PO WER. PUP ma do rozdysponowania środki dla 42 osób. Nabór trwa – złożono już 28 wniosków, więc wciąż 14 dotacji pozostaje do rozdysponowania.
Są to pieniądze w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)” , współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER.

Z tych środków mogą skorzystać osoby młode – w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie jako osoby bezrobotne, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym ani też nie korzystające ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich czterech tygodni przed przystąpieniem do projektu.
Ważne jest także, aby osoba miała ustalony II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Wnioskujący na dzień rozpatrzenia przez PUP wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi spełniać kryteria wskazane powyżej kwalifikujące go do udziału w projekcie POWER 1.1.2.  Procedura związana z rozpatrzeniem wniosku została ujęta w dostępnych na stronie PUP zasadach przyznawania środków.

Aktualne druki wniosków (zmienione w dniu 14.05.2015r .) dostępne są na stronie internetowej PUP w zakładce – druki do pobrania.

Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu PUP w Dzierżoniowie (Rynek 27) pok. 102, w godz. 7.30-15.30 lub filii PUP w Bielawie, pok. nr 2, tel. 74 832 52 63.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy