herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium i wotum zaufania dla zarządu powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W wyniku zmian ustawowych zarząd powiatu miał obowiązek przygotować i przedłożyć Radzie Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2018 rok.

W maju dokument pozytywnie zaopiniowali radni podczas posiedzeń komisji, a w trakcie wtorkowej sesji (25 maja) Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, odbyła się debata nad tym dokumentem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Po wysłuchaniu pytań i uwag radnych oraz przekazanych odpowiedzi przez starostę, Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

W dalszej części sesji dokonano oceny realizacji budżetu powiatu dzierżoniowskiego za 2018 rok. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez starostę oraz wysłuchali pozytywnych opinii na temat wykonania planu finansowego powiatu, wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową i poszczególne komisje Rady, w tym Komisję Rewizyjną.

Wynik finansowy wypracowany na koniec 2018 roku należy ocenić pozytywnie, gdyż zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków był on rekordowy. Dużo mniejszy niż zakładano okazał się deficyt. Wszystko to dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej oraz stałej analizie uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków.

Realizacja dochodów w 2018 roku wyniosła 95.113.299,14 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 100,34 % planu.

Realizacja wydatków w 2018 roku wyniosła 95.257.316,37 zł. Wydatki wykonano na poziomie 95,81 % planu, czyli były one niższe niż zakładano.

Samorząd Powiatu przeznaczał fundusze nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Inwestowano w nowe drogi, chodniki i parkingi, ale także w oświatę. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 16.186.543,56 zł i były większe niż w 2017 roku (6.043.951,46 zł), 2016 roku (9.203.919,03 zł) oraz w 2015 roku (12.295.420,72 zł).

Efektem dobrze realizowanej polityki finansowej w 2018 roku, było udzielenie w drodze uchwały Rady, absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Jedną z uchwał podjętych w kolejnym punkcie sesji Rady Powiatu, była uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Dzierżoniowskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Obecność Powiatu w tym Stowarzyszeniu, umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego rodzaju przedsięwzięcia, związane między innymi z rozwojem turystyki, edukacji i ochroną środowiska naturalnego.

Gośćmi czerwcowej sesji byli między innymi: radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, zastępca burmistrza Dzierżoniowa Dorota Pieszczuch, a także dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego.